1 17 ก.ค. 2567  การติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (สกร.ระดับอำเภอโพนพิสัย, รัตนวาปี, เฝ้าไร่)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 17 ก.ค. 2567  ขอนำส่งข้อตกลงการให้สินเชื่อ และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
3 17 ก.ค. 2567  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต่อเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สกร.ระดับอำเภอเ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
4 17 ก.ค. 2567  การฝึกอบรม หลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ (สกร.ระดับอำเภอท่าบ่อ, สัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 15 ก.ค. 2567  พัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พ.ศ. 2567 (สกร.ระด  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
6 15 ก.ค. 2567  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมโครงการ "ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาของ กรมส่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 15 ก.ค. 2567  ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 5  กลุ่มยุทธศาสตร์      รับ
8 15 ก.ค. 2567  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร (สกร.ระดับอำเภอท่าบ่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 15 ก.ค. 2567  ขอเชิญร่วมประชุมโครงประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรีย  กลุ่มการศึกษาอัธยาศัย      รับ
10 12 ก.ค. 2567  ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวด Infographic  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
11 12 ก.ค. 2567  ประกาศรายชื่อผูัได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (NFE Awards) ประจำปี พ.ศ.  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
12 12 ก.ค. 2567  ขอเชิญประชุมเชิญเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุุมารี" จังหวัดหนองคาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 12 ก.ค. 2567  ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาขน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดหนองคายและประชุมรับทราบแนวทางการจัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 12 ก.ค. 2567  ทุนศึกษาระดับปริญญาโทของรัฐบาลมาเลเซีย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 11 ก.ค. 2567  แจ้งเวียนหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฺ์และข้อร้องเรียน และหนังสือสำนักงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 11 ก.ค. 2567  การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดคำขวัญ และการประกวดเรียงความ การขับเคลื่ีอนการจัดการ เรียนรู้ประวัติศ  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
17 11 ก.ค. 2567  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สกร.ระดับอำเภอรัตนวาปี)  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
18 11 ก.ค. 2567  ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
19 11 ก.ค. 2567  ขอเชิญลงทะเบียน Facebook Page หน่วยงานราชการเพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
20 11 ก.ค. 2567  ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 11 ก.ค. 2567  การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฏหมายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับธนาคารออ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 11 ก.ค. 2567  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 11 ก.ค. 2567  สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 11 ก.ค. 2567  ขอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
25 09 ก.ค. 2567  เลื่อนการประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 05 ก.ค. 2567  ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Avance Certificate Conrse on "Design of Educational applications  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 05 ก.ค. 2567  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 05 ก.ค. 2567  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 05 ก.ค. 2567  ขอประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจารณา(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมส่ง  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
30 05 ก.ค. 2567  การประกวดการใช้สื่อ AI ในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
31 04 ก.ค. 2567  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คลิปวิดีโอปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
32 04 ก.ค. 2567  ขอส่งสำเนาหนังสือสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 04 ก.ค. 2567  การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์      รับ
34 03 ก.ค. 2567  การจัดอบรมโครงการออมสิน - สกร.สร้างงานให้เป็นเงินประจำปี 2567  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
35 02 ก.ค. 2567  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ  กลุ่มยุทธศาสตร์      รับ
36 02 ก.ค. 2567  การฝึกอบรมขยายผลวิทยากร (ครู ข) การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นหน้าที่พลเมือง แล  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
37 02 ก.ค. 2567  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 28 มิ.ย. 2567  โครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
39 27 มิ.ย. 2567  กำหนดการประเมินคุุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
40 27 มิ.ย. 2567  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัลชุมชน  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
41 27 มิ.ย. 2567  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศษฐกิจดิจิทัลชุมชน (สกร.ระดับอำเภอสังคม)  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
42 27 มิ.ย. 2567  ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
43 27 มิ.ย. 2567  การสำรวจข้อมูลการไม่รู้หนังสือของประชาชนทั่วไป และนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
44 27 มิ.ย. 2567  ขอเชิญร่วมมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียน  กลุ่มการศึกษาอัธยาศัย      รับ
45 27 มิ.ย. 2567  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันโครงการกล้าใหม่....ใฝ่รู้ ปีที่ 19"  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
46 27 มิ.ย. 2567  การสำรวจข้อมูลประชาชน อายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
47 26 มิ.ย. 2567  รายงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ด้านสุขาดี มีความสุข  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
48 26 มิ.ย. 2567  ใบแจ้งเงินเดือน (PAY SLIP) ของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 26 มิ.ย. 2567  ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 25 มิ.ย. 2567  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองคาย  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
51 25 มิ.ย. 2567  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
52 25 มิ.ย. 2567  ประกาศกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2567  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 25 มิ.ย. 2567  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
54 25 มิ.ย. 2567  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใข่ในการประกันคุณภาพภายในสถา  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
55 25 มิ.ย. 2567  วิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (สกร.ระดับอำเภอโพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 25 มิ.ย. 2567  การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 24 มิ.ย. 2567  ประชาสัมพันธ์การติดตาม Facebook Page ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
58 24 มิ.ย. 2567  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) และวิ  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
59 24 มิ.ย. 2567  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "สุขาดี มีความสุข"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 24 มิ.ย. 2567  โครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 24 มิ.ย. 2567  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใข่ในการประกันคุณภาพภายในสถา  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
62 24 มิ.ย. 2567  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านผ้าไหมและงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใ  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
63 18 มิ.ย. 2567  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 (สกร.ระดับอำเภอเ  กลุ่มนิเทศฯ      รับ
64 18 มิ.ย. 2567  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มส่งเสริมนอกระบบ      รับ
65 18 มิ.ย. 2567  รายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 18 มิ.ย. 2567  ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร AI และ e-Signature & Digital ID series  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 18 มิ.ย. 2567  ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Educaticon Transformation for policymakers : The Singapore Expe  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 18 มิ.ย. 2567  ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ Module 4 (สกร.ระดับอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 17 มิ.ย. 2567  การจัดกิจกรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567  กลุ่มภาคีเครือข่าย      รับ
70 17 มิ.ย. 2567  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมและกิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษ  กลุ่มการศึกษาอัธยาศัย      รับ