1 10 ก.ค. 2567  รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศีกษาธิการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2  ศรีเชียงใหม่      รับ
2 01 ก.ค. 2567  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน  ศรีเชียงใหม่      รับ
3 04 มิ.ย. 2567  การฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่  สังคม      รับ
4 27 พ.ค. 2567  รายงานการไปราชการของข้าราชการครูฯ  โพนพิสัย      รับ
5 24 พ.ค. 2567  การสำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ  ศรีเชียงใหม่      รับ
6 23 พ.ค. 2567  ขอเชิญจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2567        รับ
7 23 พ.ค. 2567  กำหนดวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้  ศรีเชียงใหม่      รับ
8 23 พ.ค. 2567  รายงานจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้  โพนพิสัย      รับ
9 21 พ.ค. 2567  การดำเนินการแก้ไขสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G  โพนพิสัย      รับ
10 21 พ.ค. 2567  ขอความเห็นชอบการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในพื้นที่  โพนพิสัย      รับ
11 09 พ.ค. 2567  แจ้งราชการครูรักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษา  โพนพิสัย      รับ
12 01 พ.ค. 2567  ขอลาพักผ่อน  สังคม      รับ
13 01 เม.ย. 2567  รายงานการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  ศรีเชียงใหม่      รับ
14 27 มี.ค. 2567  การสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ศรีเชียงใหม่      รับ
15 27 มี.ค. 2567  การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  สังคม      รับ
16 26 มี.ค. 2567  ยืนยันความประสงค์การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  ศรีเชียงใหม่      รับ
17 14 มี.ค. 2567  การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการออมสิน-สกร.สร้างงานให้เป็นเงินประจำปี 2567  ศรีเชียงใหม่      รับ
18 08 มี.ค. 2567  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้มืออาชีพ  ศรีเชียงใหม่      รับ
19 01 มี.ค. 2567  การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจ  ศรีเชียงใหม่      รับ
20 22 ก.พ. 2567  ส่งแบบตอบรับโครงการ Active Leaning  โพนพิสัย      รับ
21 20 ก.พ. 2567  ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องทำไอติมหลอด  สระใคร      รับ
22 16 ก.พ. 2567  ยกเลิกปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  ศรีเชียงใหม่      รับ
23 14 ก.พ. 2567  ยกเลิกปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  สังคม      รับ
24 13 ก.พ. 2567  ยกเลิกปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  รัตนวาปี      รับ
25 07 ก.พ. 2567  การดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567  สังคม      รับ
26 07 ก.พ. 2567  ส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ศรีเชียงใหม่      รับ
27 06 ก.พ. 2567  การดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567  ศรีเชียงใหม่      รับ
28 16 ม.ค. 2567  ขอเชิญเป็นประธานโครงการอบรมวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  โพนพิสัย      รับ
29 08 ม.ค. 2567  ขอเชิญเป็นประธานกิจกรรม "สกร.ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี 2567"  โพนพิสัย      รับ
30 26 ธ.ค. 2566  ขอเลื่อนวันดำเนินโครงการ  สระใคร      รับ
31 22 ธ.ค. 2566  การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา 2566  สังคม      รับ
32 22 ธ.ค. 2566  การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  ศรีเชียงใหม่      รับ
33 20 ธ.ค. 2566  เรื่อง ขอชี้แจงเหตุไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)  ท่าบ่อ      รับ
34 20 ธ.ค. 2566  บันทึกข้อความขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน (ทดสอบ)  ศรีเชียงใหม่      รับ
35 20 ธ.ค. 2566  ขออนุมัติเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ นำส่ง  ท่าบ่อ      รับ
36 20 ธ.ค. 2566  ขอศึกษาดูงาน  เมืองหนองคาย      รับ
37 20 ธ.ค. 2566  แบบตอบรับ (ทดสอบ)  เฝ้าไร่      รับ
38 20 ธ.ค. 2566  สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความประสงค์รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ (ทดสอบ)  ศรีเชียงใหม่      รับ
39 20 ธ.ค. 2566  การดำเนินงานจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  รัตนวาปี      รับ
40 20 ธ.ค. 2566  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โพนพิสัย      รับ
41 20 ธ.ค. 2566  ขอเบิกเงินไปราชการ  สังคม      รับ
42 10 ก.ค. 2566  ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  รัตนวาปี      รับ
43 08 พ.ค. 2566  สำรวจความประสงค์เพื่อรับวัคซีนเอชพีวี ชนิด ๔ สายพันธุ์  รัตนวาปี      รับ
44 28 เม.ย. 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการถ่ายทำรายการ “เรียนนอกรั้ว”  โพนพิสัย      รับ
45 10 ก.พ. 2566  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รัตนวาปี      รับ
46 13 ม.ค. 2566  สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ  รัตนวาปี      รับ
47 06 ม.ค. 2566  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  รัตนวาปี      รับ
48 03 ม.ค. 2566  รายงานปฏิทินการจัดกิจกรรม (ไตรมาส ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  รัตนวาปี      รับ
49 27 ธ.ค. 2565  เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.  รัตนวาปี      รับ
50 23 พ.ย. 2565  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของร  รัตนวาปี      รับ
51 21 พ.ย. 2565  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูล กศน.ตำบล  รัตนวาปี      รับ
52 16 ก.ย. 2565  แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  รัตนวาปี      รับ
53 08 ก.ย. 2565   รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รัตนวาปี      รับ
54 22 ส.ค. 2565  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  รัตนวาปี      รับ
55 11 ส.ค. 2565  สำรวจข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ  รัตนวาปี      รับ
56 10 มิ.ย. 2565  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข  รัตนวาปี      รับ
57 09 มิ.ย. 2565  นำส่งรายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖  รัตนวาปี      รับ
58 01 มิ.ย. 2565  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รัตนวาปี      รับ
59 01 มิ.ย. 2565  การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  รัตนวาปี      รับ
60 19 พ.ค. 2565  ขอส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รัตนวาปี      รับ
61 17 พ.ค. 2565  รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.  รัตนวาปี      รับ
62 28 เม.ย. 2565  ลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  รัตนวาปี      รับ
63 25 เม.ย. 2565  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเร  รัตนวาปี      รับ
64 21 เม.ย. 2565  ส่งแบบรายงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รัตนวาปี      รับ
65 21 เม.ย. 2565  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์  รัตนวาปี      รับ
66 21 เม.ย. 2565  ส่งชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใข้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์  ศรีเชียงใหม่      รับ
67 21 เม.ย. 2565  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใข้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบ        รับ
68 21 เม.ย. 2565  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  โพนพิสัย      รับ
69 21 เม.ย. 2565  เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สังคม      รับ
70 19 เม.ย. 2565  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่  เฝ้าไร่      รับ
71 11 เม.ย. 2565  ส่งรายงานส่งเสริมการอ่าน  โพธิ์ตาก      รับ
72 11 เม.ย. 2565  ส่งหนังสือมอบอำนาจ  โพนพิสัย      รับ
73 11 เม.ย. 2565  กำหนดการ  รัตนวาปี      รับ
74 11 เม.ย. 2565  คำสั่ง  รัตนวาปี      รับ
75 11 เม.ย. 2565  ทดสอบ  เมืองหนองคาย      รับ
76 11 เม.ย. 2565  เอกสารรับรองการเปิดภาคเรียน  โพธิ์ตาก      รับ
77 11 เม.ย. 2565  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดห  รัตนวาปี      รับ
78 11 เม.ย. 2565  การเสนอขอเครื่องราชฯ  โพนพิสัย      รับ
79 11 เม.ย. 2565  หนังสือเชิญ  เฝ้าไร่      รับ
80 11 เม.ย. 2565  ขอเชิญประชุม  รัตนวาปี      รับ
81 11 เม.ย. 2565  การอบรมสารบรรณ  เฝ้าไร่      รับ
82 11 เม.ย. 2565  ขอเชิญประชุม  สังคม      รับ
83 10 เม.ย. 2565  แบบตอบรับ  เมืองหนองคาย      รับ
84 14 ก.พ. 2560  ส่งรายชื่อนักปราชญ์ฯ  ท่าบ่อ      รับ
85 12 ม.ค. 2560  รายชื่อผู้คุมสอบ N-NET  เมืองหนองคาย      รับ
86 23 มิ.ย. 2558  ทำเนียบนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(แก้ไข)  เมืองหนองคาย      รับ
87 21 มิ.ย. 2558  ทำเนียบนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมืองหนองคาย      รับ
88 05 ม.ค. 2558  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  สระใคร      รับ
89 27 ธ.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2-2557  รัตนวาปี      รับ