[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2556
แบบรายงานการจัดตั้งชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภาคเรียนที่ 2/2556
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ................เฝ้าไร่..............................  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ที่ ชื่อชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน ชื่อครูประจำชั้นเรียน/กลุ่มผู้เรียน ตำแหน่ง สถานที่จัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน)  จำนวน หมายเหตุ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย นักศึกษา
    (1)     (2)     (3) รวมทั้งสิ้น
(1)+(2)+(3)
1 ศรช.วังหลวง นางรุ่งนภา  กล้าหาญ ครูกศน.ตำบล ศรช.วังหลวง 0 1 1 11 16 27 8 25 33 61  
2 ศรช.บ้านหนองแวงคำภู นายธนกฤต  ศรีบัว ครูกศน.ตำบล ศรช.บ้านหนองแวงคำภู 0 2 2 12 20 32 1 25 26 60  
3 ศรช.บ้านท่าคำบง - - ศรช.บ้านท่าคำบง 1 0 1 12 24 36 6 17 23 60  
4 ศรช.หนองหลวง นางสุภาวดี  สินเธาว์ ครูกศน.ตำบล ศรช.หนองหลวง 0 0 0 8 19 27 13 20 33 60  
5 ศรช.บ้านศรีวิไล น.ส.ธารินี  ชุมจันทร์ ครูกศน.ตำบล ศรช.บ้านศรีวิไล 1 0 1 3 21 24 20 15 35 60  
6 ศรช.บ้านกุดแคน - - ศรช.บ้านกุดแคน 1 6 7 13 14 27 7 19 26 60  
7 ศรช.เฉลิมพระเกียรติ นางพรทิพย์  เต็มสระน้อย ครูกศน.ตำบล ศรช.เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 6 6 12 21 27 48 60  
8 ศรช.บ้านเจริญศรี นางเสาวนิตย์  สายไธสง ครูกศน.ตำบล ศรช.บ้านเจริญศรี 0 0 0 7 6 13 16 31 47 60  
9 ศรช.นาดี นางพุทธชาติ  ศรีวาลัย ครูกศน.ตำบล ศรช.นาดี 1 2 3 15 14 29 17 18 35 67  
10 ศรช.บ้านโนนต้อง น.ส.นิตฉากร  บุตรเวียงพันธ์ ครูศรช. ศรช.บ้านโนนต้อง 0 0 0 10 10 20 27 14 41 61  
11 ศรช.อุดมพร นายอาทิตย์  แสงสีอ่อน ครูกศน.ตำบล ศรช.อุดมพร 0 0 0 12 22 34 10 19 29 63  
12 ศรช.บ้านคำบุญมี นายภูกวิน  แสนวงษ์ ครูกศน.ตำบล ศรช.บ้านคำบุญมี 10 5 15 6 15 21 13 19 32 68  
13 กลุ่มครูอาสาฯ นายบัวหลวง  เวฬุวณารักษ์ ครูอาสาฯ กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 6 7 13 9 13 22 4 5 9 44  
14 กลุ่มห้องสมุดประชาชน นางวิราวรรณ์  ภูกองชัย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน 2 1 3 11 14 25 13 9 22 50  
รวม 22 24 46 135 214 349 176 263 439 834  


เข้าชม : 1545
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่
อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 0-4241-7165 , Fax 
0-4241-7165 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์, นายศุภกิตติ์ ถาวร