[x] ิดหนาตาง
 
  
 
แผนผังบริเวณ
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย


 
 
      - หมายเลขบริเวณ
        (หมายเลขบริเวณ 1 - 13, 16 บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)
        
(หมายเลขบริเวณ 14 - 15, 17 - 18 บริเวณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย)

       
1  ตึกอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        2  ห้องประชุมเล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        3  เสาธง
        4  ป้อมยาม
        5  ห้องพัสดุ
        6  ห้องประชุมเพชรนาคา
        7  ห้องน้ำ
        8  ห้องพักรับรอง
        9  อาคารที่จอดรถ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        10  ห้องพักบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        11  บ้านพักผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        12  บ้านพักพอเพียง
        13  
ห้องพักบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        14  กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
        15  ห้องประชุมสองฝั่งโขง กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
        16  
ห้องพักบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
        17  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย
        18  ศาลา


เข้าชม : 6863