[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย (เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551

     
เดิมจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2526 โดยได้โอนบุคลากรและงานจากโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 8 โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 42, 43, 44 ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ในเขต  กรป.กลาง  และหน่วยโสตทัศนศึกษารวมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย

     ในระยะแรกได้อาศัยสำนักงานชั่วคราวที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย ต่อมาเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง สำนักงานถาวร ในปีการศึกษา 2530 การก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาอยู่สำนักงานแห่งใหม่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531

     จนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สำนักงาน ทำให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 37 หมู่ 10 ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหาร 
 


เข้าชม : 11390