[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย
 
จังหวัดหนองคาย
 จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหนองคาย

            

          รูปต้นไผ่ และหนองน้ำ เรียกว่า "หนองไผ่" เนื่องจากเป็นเมืองเก่า เดิมชื่อว่า " บ้านไผ่ " พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเมืองขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 2370 โดยได้เลือกเอาบ้านไผ่เป็นที่ตั้งเมือง และให้ชื่อว่า " เมืองหนองคาย"

คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย
         "วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว"

ต้นไม้-ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย
         ต้นชิงชัน-ดอกชิงชัน

สีประจำจังหวัดหนองคาย
         สีแดง-ดำ

พื้นที่จังหวัดหนองคาย
 จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตาม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน
                         
มีจุดผ่านแดนไป ประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนที่สำคัญและ
                          เป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย-ไทย-ประเทศลาว ร่วมมือกันสร้างและเป็นประตู
                         ไปสู่อินโดจีน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ
                      จังหวัดอุดรธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย


การปกครองจังหวัดหนองคาย
         แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 722 หมู่บ้าน ดังนี้ 

     

          รายชื่อตำบลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้   
            จังหวัดหนองคาย มีตำบลจำนวน 62 ตำบล จำนวน 722 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองหนองคาย  มีตำบลจำนวน 16 ตำบล 181 หมู่บ้าน ดังนี้
ที่

 

ตำบล

 

จำนวนหมู่บ้าน

1

ในเมือง 17

2

มีชัย 9

3

โพธิ์ชัย 12

4

กวนวัน 7

5

เวียงคุก 8

6

วัดธาตุ 14

7

หาดคำ 16

8

หินโงม 8

9

บ้านเดื่อ 16

10

ค่ายบกหวาน 16

11

โพนสว่าง 10

12

พระธาตุบังพวน 14

13

หนองกอมเกาะ 12

14

ปะโค 7

15

เมืองหมี 7

16

สีกาย 8

 

รวม

181 2. อำเภอท่าบ่อ มีตำบลจำนวน 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ดังนี้
ที่

 

ตำบล

 

จำนวนหมู่บ้าน

1

ท่าบ่อ 5

2

กองนาง 13

3

น้ำโมง 13

4

โพนสา 10

5

บ้านถ่อน 8

6

หนองนาง 10

7

บ้านเดื่อ 9

8

บ้านว่าน 8

9

โคกคอน 7

10

นาข่า 8

 

รวม

1003. อำเภอโพนพิสัย มีตำบลจำนวน 12 ตำบล 159 หมู่บ้าน ดังนี้
ที่

 

ตำบล

 

จำนวนหมู่บ้าน

1

โพนพิสัย 10

2

จุมพล 26

3

วัดหลวง 16

4

กุดบง 14

5

เซิม 11

6

นาหนัง 17

7

ผือ 8

8

โพธิ์ 13

9

ชุมช้าง 19

10

เหล่าต่างคำ 15

11

สร้างนางขาว 8

12

ทุ่งหลวง 12

 

รวม

1594. อำเภอศรีเชียงใหม่ มีตำบลจำนวน 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน ดังนี้