[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) 

      ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  มาตรา 18  กำหนดให้สถานศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      1)  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      2)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      3)  ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
      4)  จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
      5)  จัด  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
      7)  ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
      8)  กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      9)  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      10)  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      11)  ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 
      12)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

      มีจำนวน 9 แห่งในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยดังนี้


  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย 
      (กศน.อำเภอเมืองหนองคาย) (รหัสสถานศึกษา 1243010001)

  2. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ
      (กศน.อำเภอท่าบ่อ) (รหัสสถานศึกษา 1243020000)

  3. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย
      (กศน.อำเภอโพนพิสัย) (รหัสสถานศึกษา 1243050000)

  4. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเชียงใหม่
      (กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่) (รหัสสถานศึกษา 1243070000)

  5. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังคม
      (กศน.อำเภอสังคม) (รหัสสถานศึกษา 1243080000)

  6. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร
      (กศน.อำเภอสระใคร) (รหัสสถานศึกษา 1243140000)

  7. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่
      (กศน.อำเภอเฝ้าไร่) (รหัสสถานศึกษา 1243150000)

  8. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตนวาปี
      (กศน.อำเภอรัตนวาปี) (รหัสสถานศึกษา 1243160000)

  9. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ตาก
      (กศน.อำเภอโพธิ์ตาก) (รหัสสถานศึกษา 1243170000)

2. ห้องสมุดประชาชน
 

     หมายถึง ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัยไม่จำกัด อายุ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน 
    2. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
    3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน 
    4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในชุมชน ลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด
   กิจกรรมที่จัดดำเนินการ
   1. จัดกิจกรรมโดยการส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้า ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน และอื่นๆ จัดพื้นที่สำหรับบริการ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงรียน มสธ. และสถาบันอื่นๆ
   3. เป็นศูนย์ประชาคม โดยจัดให้บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของเด็กและครอบครัว
และกิจกรรมเอนกประสงค์ โดยเน้นด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริม การดำเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด 
   4. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ โดยจัดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อ 
ในด้านพัฒนาการผลิต เผยแพร่ จัดหา แลกเปลี่ยน หมุนเวียน และฝึกอบรม
 

    มีจำนวน 9 แห่งในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยดังนี้

   1.  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย    2.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ
   3.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนพิสัย

   4.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเชียงใหม่
   5.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังคม
   6.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระใคร
   7.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฝ้าไร่
   8.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตนวาปี
   9.  ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก
   10. ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย
3. กศน.ตำบล และ ศรช. 

       กศน.ตำบล (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล) มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

       ศรช. (ศูนย์การเรียนชุมชน) หมายความว่า ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การถ่ายทอด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบาการณ์ วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน

       ศรช.ประจำตำบล (ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล) หมายความว่า ศูนย์การเรียนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับศูนย์การเรียนชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรหรือกลุ่มต่างๆในชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตำบล

       
ศูนย์การเรียนชุมชน  จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
       1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
       3. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน
       4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และจัดการศึกษาให้กับชุมชนเอง

       ศูนย์การเรียนชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้
       1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาพื้นฐาน
       2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาต่อเนื่อง
       3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
       4. ส่งเสริมกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

       สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 62 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 91 แห่ง ประกอบด้วยดังนี้


   1. กศน.อำเภอเมืองหนองคาย มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 16 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 16 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลกวนวัน
          - ศรช.บ้านหนองบัวทอง

      2. กศน.ตำบลค่ายบกหวาน
          - ศรช.บ้านนาฮี

      3. กศน.ตำบลในเมือง
          - ศรช.ชุมชนสระแก้ว

      4. กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
          - ศรช.บ้านเดื่ออุดม

      5. กศน.ตำบลปะโค
          - ศรช.บ้านหนองบ่อ

      6. กศน.ตำบลพระธาตุบังพวน
          - ศรช.บ้านเชือก

      7. กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
          - ศรช.บ้านโนนสังข์

      8. กศน.ตำบลโพนสว่าง
          - ศรช.บ้านสองห้อง

      9. กศน.ตำบลมีชัย
          - ศรช.บ้านดอนกลาง

     10. กศน.ตำบลเมืองหมี
          - ศรช.บ้านบุ่งเล

     11. กศน.ตำบลวัดธาตุ
          - ศรช.บ้านนาคลอง

     12. กศน.ตำบลเวียงคุก
          - ศรช.บ้านเวียงแก้ว

     13. กศน.ตำบลสีกาย
          - ศรช.บ้านจอมแจ้ง

     14. กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ
          - ศรช.บ้านหนองขาม

     15. กศน.ตำบลหาดคำ
          - ศรช.บ้านหาดคำ

     16. กศน.ตำบลหินโงม
          - ศรช.บ้านพร้าวใต้

   2. กศน.อำเภอท่าบ่อ มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 10 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 11 แห่งดังนี้
       1. กศน.ตำบลกองนาง
          - ศรช.วัดสุคนธาราม

       2. กศน.ตำบลโคกคอน
          - ศรช.บ้านดอนเมือง

       3. กศน.ตำบลท่าบ่อ
          - ศรช.บ้านนาช้างน้ำ
          - ศรช.ชุมชนวัดสว่าง

       4. กศน.ตำบลนาข่า
          - ศรช.บ้านส้มโฮง

       5. กศน.ตำบลน้ำโมง
          - ศรช.บ้านท่าเจริญ

       6. กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
          - ศรช.บ้านเสี่ยน

       7. กศน.ตำบลบ้านถ่อน
          - ศรช.บ้านโพนศิลา

       8. กศน.ตำบลบ้านว่าน
          - ศรช.บ้านกลางน้อย

       9. กศน.ตำบลโพนสา
          - ศรช.บ้านท่ามะเฟือง

      10. กศน.ตำบลหนองนาง
          - ศรช.บ้านดงนาคำ

     3. กศน.อำเภอโพนพิสัย มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 11 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 18 แห่งดังนี้
       1. กศน.ตำบลกุดบง
          - ศรช.บ้านโนนฤาษี

       2. กศน.ตำบลจุมพล
          - ศรช.บ้านเตาถ่าน
          - ศรช.บ้านอยู่ดีมีสุข
          - ศรช.บ้านนาเพียงใหญ่

       3. กศน.ตำบลชุมช้าง
          - ศรช.บ้านดอนกลาง
          - ศรช.บ้านโนนสง่า

       4. กศน.ตำบลเซิม
          - ศรช.บ้านท่าหนองพันทา

       5. กศน.ตำบลทุ่งหลวง
          - ศรช.บ้านนาตาล
          - ศรช.บ้านหนองอั้ว

       6. กศน.ตำบลนาหนัง
          - ศรช.บ้านก่องขันธ์
          - ศรช.บ้านหนองหอย

       7. กศน.ตำบลบ้านผือ
          - ศรช.บ้านแสงพิสัย

       8. กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
          - ศรช.บ้านโนนสีทอง

       9. กศน.ตำบลวัดหลวง
          - ศรช.บ้านปากสวย
          - ศรช.บ้านดงกำพี้

      10. กศน.ตำบลสร้างนางขาว
          - ศรช.บ้านหาดสั่ง

      11. กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ
          - ศรช.บ้านโคกสว่าง
          - ศรช.บ้านเชียงอาด

     4. กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 4 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 8 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลบ้านหม้อ
          - ศรช.บ้านท่ากฐิน
          - ศรช.บ้านยางคำ

      2. กศน.ตำบลพระพุทธบาท
         - ศรช.บ้านวังน้ำมอก

      3. กศน.ตำบลพานพร้าว
          - ศรช.ธาตุดำ
          - ศรช.ศรีเชียงใหม่
          - ศรช.บ้านโนนสง่า

      4. กศน.ตำบลหนองปลาปาก
          - ศรช.บ้านนาโพธิ์
          - ศรช.บ้านดงบัง

     5. กศน.อำเภอสังคม มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 5 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 11 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลแก้งไก่
          - ศรช.บ้านสังกะลี
          - ศรช.บ้านหนองแสง

      2. กศน.ตำบลนางิ้ว
          - ศรช.บ้านนางิ้ว
          - ศรช.บ้านเทาใต้

      3. กศน.ตำบลบ้านม่วง
          - ศรช.บ้านวังมน
          - ศรช.บ้านภูเขาทอง

      4. กศน.ตำบลผาตั้ง
          - ศรช.บ้านดงต้อง
          - ศรช.บ้านไทยพัฒนา

      5. กศน.ตำบลสังคม
          - ศรช.บ้านสังคม
          - ศรช.บ้านฟ้าประทาน
          - ศรช.บ้านม่วงน้ำไพร

     6. กศน.อำเภอสระใคร มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 3 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 6 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลคอกช้าง
          - ศรช.บ้านสมสะอาด
          - ศรช.บ้านนาทราย

      2. กศน.ตำบลบ้านฝาง
          - ศรช.บ้านโนนดู่
          - ศรช.บ้านฝางน้อย

      3. กศน.ตำบลสระใคร
          - ศรช.บ้านโนนอุดม
          - ศรช.บ้านไชยา

     7. กศน.อำเภอเฝ้าไร่ มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 5 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 9 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลนาดี
          - ศรช.บ้านโนนต้อง

      2. กศน.ตำบลเฝ้าไร่
          - ศรช.บ้านท่าสำราญ
          - ศรช.บ้านเจริญศรี

      3. กศน.ตำบลวังหลวง
          - ศรช.บ้านหนองแวงคำภู
          - ศรช.บ้านท่าคำบง

      4. กศน.ตำบลหนองหลวง
          - ศรช.บ้านศรีวิไล
          - ศรช.บ้านกุดแคน

      5. กศน.ตำบลอุดมพร
          - ศรช.บ้านคำบุญมี
          - ศรช.บ้านโคกอุดม
 
     8. กศน.อำเภอรัตนวาปี มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 5 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 5 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลนาทับไฮ
          - ศรช.บ้านโนนดู่

      2. กศน.ตำบลบ้านต้อน
          - ศรช.บ้านหนองลาด

      3. กศน.ตำบลพระบาทนาสิงห์
          - ศรช.บ้านนายาง

      4. กศน.ตำบลโพนแพง
          - ศรช.บ้านดงตาล

      5. กศน.ตำบลรัตนวาปี
          - ศรช.บ้านวารีภิมุข

     9. กศน.อำเภอโพธิ์ตาก มี กศน.ตำบล ในสังกัดจำนวน 3 แห่ง และ ศรช. ในสังกัดจำนวน 7 แห่งดังนี้
      1. กศน.ตำบลด่านศรีสุข
          - ศรช.บ้านพรเจริญ
          - ศรช.บ้านศูนย์กลาง
          - ศรช.บ้านภูพนังม่วง

      2. กศน.ตำบลโพธิ์ตาก
          - ศรช.บ้านสาวแล
          - ศรช.บ้านศรีวิไล

      3. กศน.ตำบลโพนทอง
          - ศรช.บ้านกาหม
          - ศรช.บ้านไร่


เข้าชม : 13460