[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 จำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาสูงสุดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 

 

ที่

 

 

กศน.อำเภอเทียบระดับการศึกษาฯ

 

สถานศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)

จำนวนนักศึกษา (คน)

1

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

297 297

2

กศน.อำเภอท่าบ่อ

กศน.อำเภอท่าบ่อ

185 252

กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่

67

3

กศน.อำเภอโพนพิสัย

กศน.อำเภอโพนพิสัย

198 291

กศน.อำเภอรัตนวาปี

93

4

กศน.อำเภอเฝ้าไร่

กศน.อำเภอเฝ้าไร่

109 171
กศน.อำเภอสระใคร 62

5

กศน.อำเภอสังคม

กศน.อำเภอสังคม 92 154

กศน.อำเภอโพธิ์ตาก

62

 

รวม

 

1,165

1,165เข้าชม : 1265