[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 245 คน

- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 30 คน ดังนี้

                    ข้าราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

1

2

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

1

3

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1

4

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1

5

ครู

1

รวม

5

                    ลูกจ้างประจำ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

พนักงานขับรถยนต์

2

2

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

2

3

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

1

รวม

5

                    พนักงานราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

1

2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

3

นักจัดการงานทั่วไป

4

4

นักวิชาการศึกษา

2

5

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3

6

นักวิชาการเงินและบัญชี

3

7

นักวิชาการพัสดุ

2

8

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1

รวม

17

                     ลูกจ้างชั่วคราว
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

พนักงานขับรถโมบาย

1

2

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1

3

แม่บ้าน

1

รวม

3

  

- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 58 คน ดังนี้

                    ข้าราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

1

2

ครูชำนาญการพิเศษ

2

3

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

1

รวม

4

                    พนักงานราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

3

2

ครู กศน.ตำบล

31

รวม

34

                    ลูกจ้างชั่วคราว
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ครู ศรช.

1

2

ครู ปวช.

6

3

ครูผู้สอนคนพิการ

10

4

บรรณารักษ์ห้องสมุด

2

5

แม่บ้าน

1

รวม

20

 

- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอท่าบ่อ จำนวน 31 คน ดังนี้

                    ข้าราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าบ่อ

1

2

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

1

รวม

2

                    พนักงานราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

4

2

ครู กศน.ตำบล

19

รวม

23

                    ลูกจ้างชั่วคราว
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ครู ศรช.

1

2

ครูผู้สอนคนพิการ

2

3

บรรณารักษ์ห้องสมุด

1

4

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

5

แม่บ้าน

1

รวม

6

  

- จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอโพนพิสัย จำนวน 34 คน ดังนี้

                    ข้าราชการ
ที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนพิสัย

1

2

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

1

รวม</