[x] ิดหนาตาง
 
  
 

โทรศัพท์สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย/สถานศึกษาในสังกัด

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา ผู้บริหาร Tel. Fax. Mobile
1 สนง.กศน.จังหวัดหนองคาย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ 042-412000 042-412694 081-380-8872
2 กศน.อำเภอเมืองหนองคาย นางสาวฐปนา อินทร์มา 042-414122 042-414122  
3 กศน.อำเภอท่าบ่อ นางจามรี ภูเมฆ 042-400993 042-400993 081-601-7387
089-840-0822
4 กศน.อำเภอโพนพิสัย นางสาวมณฑาทิพย์ เสยยงคะ 042-471841 042-471841 081-766-9700
 
5 กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ นางชลธิชา  โคตรชมภู 042-451222 042-451222 081-263-4785
 
6 กศน.อำเภอสังคม นายสัญญา ลิธรรมมา 042-441474 042-441474 089-569-9010
7 กศน.อำเภอสระใคร นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา 042-419066 042-419066 065-4935951
 
8 กศน.อำเภอเฝ้าไร่ นายทวีศักดิ์ สุทธศรี 042-417165 042-417165 081-876-2679
9 กศน.อำเภอรัตนวาปี นางกฤตวรรณ สรรพอาสา 042-418155 042-418155 086-856-3081
10 กศน.อำเภอโพธิ์ตาก นายบุณย์ มีวิชา 042-483258 042-483258  

 โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
1 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
ผอ.อู๊ด ผอ.สนง.กศน.จ.หนองคาย
2 นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ รอง หน่อง รอง ผอ.สนง.กศน.จ.หนองคาย  
         
         

ข้าราชการพลเรือน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
3 นางเสมอแข เสตฐา แข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
         

ลูกจ้างประจำ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
         
5 นายธีระพัทธ์ สงครามมะลิ หวัง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
6 นายชัยพิชิต โสชมภู จ่อย พนักงานขับรถยนต์
         

พนักงานราชการทั่วไป
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
7 นางสาวอรชร แฝงสวรรค์ อ้อม นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นางสาวกาญจนา สอดส่อง นิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวพีรภาว์ศิริ ศรีพันธณบุตร แป๋ว นักจัดการงานทั่วไป  
10 นางสาวนิสิตา แสนศรี มุ่ย นักจัดการงานทั่วไป
11 นางสาวทิพานันท์ คล้ายกระโทก ปุ้ย นักจัดการงานทั่วไป
12 นายภรัณยู ปู่วัง ปอน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13 นายอานัส นาหัวนิล นัส นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 นางสาวเพลินพิศ ทัดเทียม นัท นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางสาวอาทิตยา สมกำดัด บี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
16 นางขวัญตา โสชมภู จุ๋ม นักวิชาการศึกษา
17 นางนัทธมน สวัสดิพงษ์เมธี ใย นักวิชาการศึกษา
18   นางสาวนวรัตน์ อินธรรม  เคท  นักวิชาการศึกษา  
 19  นายอรรณพ ฐานวิเศษ  ป๊อบ  นักวิชาการพัสดุ  
20 นายวสันต์ คำไสย์ บอย นักวิชาการพัสดุ
21 นางสาวจิรวรรณ ชัยจักร์ เจน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
         

         

พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง รูปถ่าย
22 นาสงสาวจันทิญา ชมภูจันทร์ อุ๊ บรรณารักษ์  
23 นายสุรชาติ รัตนติสร้อย ชาติ พนักงานขับรถโมบาย
24 นายนิยม ชัยภูมิ นิยม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เข้าชม : 12905