[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
"ห้องสมุดประชาชน"ห้องสมุดประชาชน ( Public Library ) หมายถึง ห้องสมุดที่ให้บริการสำหรับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัยไม่จำกัด อายุ มีวัตถุประสงค์ดัง ต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน

2. เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน

4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในชุมชน ลักษณะและกิจกรรมของห้องสมุด

กิจกรรมที่จัดดำเนินการ

1. จัดกิจกรรมโดยการส่งเสริมการอ่าน และค้นคว้า ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน และอื่นๆ จัดพื้นที่สำหรับบริการ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มสธ. และสถาบันอื่นๆ

3. เป็นศูนย์ประชาคม โดยจัดให้บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของเด็กและครอบครัวและกิจกรรมเอนกประสงค์ โดยเน้นด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริม การดำเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด

 

4. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ โดยจัดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อ ในด้านพัฒนาการผลิต เผยแพร่ จัดหา แลกเปลี่ยน หมุนเวียน และฝึกอบรม


            
ห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ที่ให้บริการมีดังนี้

            1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

2. ห้องสมุดการรถไฟฯเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคาย

3. ห้องสมุดอำเภอท่าบ่อ

4. ห้องสมุดอำเภอโพนพิสัย

5. ห้องสมุดอำเภอศรีเชียงใหม่

6. ห้องสมุดอำเภอสังคม

7. ห้องสมุดอำเภอสระใคร

8. ห้องสมุดอำเภอเฝ้าไร่

9. ห้องสมุดอำเภอรัตนวาปี

10. ห้องสมุดอำเภอโพธิ์ตาก

รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เข้าชม : 3469