[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
 " บ้านหนังสืออัจฉริยะ "

 

       บ้านหนังสืออัจฉริยะ คือ บ้านที่จัดสถานที่หรือมุมของบ้านเป็นที่อ่านหนังสือ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้อ่าน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์ รวมถึงหนังสืออื่นๆ เสริมความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

 วัตถุประสงค์

1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558

2 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

3 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และองค์ความรู้ที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง

 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม บ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 373 แห่ง ดังนี้

- กศน.อำเภอเมืองหนองคาย มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 93 แห่งดังนี้ 

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

กวนวัน

บ้านกวนวันใหญ่

ม.5

2

กวนวัน

บ้านพร้าวเหนือ

ม.3

3

กวนวัน

บ้านสะเงียว

ม.2

4

กวนวัน

บ้านหนองบัวทอง

ม.7

5

ค่ายบกหวาน

บ้านค่ายนคร

ม.12

6

ค่ายบกหวาน

บ้านคำโป้งเป้ง

ม.7

7

ค่ายบกหวาน

บ้านโคกสำราญ

ม.4

8

ค่ายบกหวาน

บ้านดอนกอก

ม.9

9

ค่ายบกหวาน

บ้านนาฮี

ม.1

10

ค่ายบกหวาน

บ้านหนองสองห้อง

ม.8

11

ค่ายบกหวาน

บ้านหนองสองห้อง

ม.11

12