[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 " บ้านหนังสืออัจฉริยะ "

 

       บ้านหนังสืออัจฉริยะ คือ บ้านที่จัดสถานที่หรือมุมของบ้านเป็นที่อ่านหนังสือ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้อ่าน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์ รวมถึงหนังสืออื่นๆ เสริมความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

 วัตถุประสงค์

1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558

2 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

3 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และองค์ความรู้ที่สนใจได้อย่างต่อเนื่อง

 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม บ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 373 แห่ง ดังนี้

- กศน.อำเภอเมืองหนองคาย มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 93 แห่งดังนี้ 

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

กวนวัน

บ้านกวนวันใหญ่

ม.5

2

กวนวัน

บ้านพร้าวเหนือ

ม.3

3

กวนวัน

บ้านสะเงียว

ม.2

4

กวนวัน

บ้านหนองบัวทอง

ม.7

5

ค่ายบกหวาน

บ้านค่ายนคร

ม.12

6

ค่ายบกหวาน

บ้านคำโป้งเป้ง

ม.7

7

ค่ายบกหวาน

บ้านโคกสำราญ

ม.4

8

ค่ายบกหวาน

บ้านดอนกอก

ม.9

9

ค่ายบกหวาน

บ้านนาฮี

ม.1

10

ค่ายบกหวาน

บ้านหนองสองห้อง

ม.8

11

ค่ายบกหวาน

บ้านหนองสองห้อง

ม.11

12

ค่ายบกหวาน

บ้านอนามัย

ม.10

13

ในเมือง

ชุมชนชัยพร

ม.2

14

ในเมือง

ชุมชนป่าพร้าว

ม.16

15

ในเมือง

ชุมชนโพธิ์ชัย-ศรีบุญเรือง

ม.8

16

ในเมือง

ชุมชนโพธิ์ชัย-ศรีบุญเรือง

ม.11

17

ในเมือง

ชุมชนมีชัย

ม.1

18

ในเมือง

ชุมชนยอดแก้ว

ม.12

19

ในเมือง

ชุมชนศรีคุณเมือง

ม.7

20

ในเมือง

ชุมชนสระแก้ว

ม.13

21

ในเมือง

ชุมชนหายโศก

ม.3

22

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

11 ม.3

23

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

159 .5

24

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

84 ม.7

25

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

18 ม.8

26

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

63 ม.9

27

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

28 ม.12

28

บ้านเดื่อ

บ้านเสริมสุข

42 ม.14

29

บ้านเดื่อ

บ้านหมากก่อง

75 ม.1

30

ปะโค

บ้านโคกป่าฝาง

61ม.3

31

ปะโค

บ้านนาพิพาน

067 ม.4

32

ปะโค

บ้านปะโค

091 ม.1

33

ปะโค

บ้านไร่

70 ม.5

34

พระธาตุบังพวน

บ้านโคกคำ

10 ม.2

35

พระธาตุบังพวน

บ้านดอนหมู

67 ม.5

36

พระธาตุบังพวน

บ้านทุ่งสว่าง

155 ม.11

37

พระธาตุบังพวน

บ้านพระธาตุบังพวน

11 ม.3

38

พระธาตุบังพวน

บ้านโพธิ์ทอง

191 ม.13

39

พระธาตุบังพวน

บ้านมะเขือ

155ม.11

40

พระธาตุบังพวน

บ้านวังเทียม

117 ม.6

41

โพธิ์ชัย

บ้านคำแค

135 ม.2

42

โพธิ์ชัย

บ้านนาจันทร์

089 ม.8

43

โพธิ์ชัย

บ้านเนินพระเนาว์

ม.4

44

โพธิ์ชัย

บ้านเนินพระเนาว์

ม.9

45

โพธิ์ชัย

บ้านเนินสวรรค์

ม.10

46

โพธิ์ชัย

บ้านหนาด

69 ม.1

47

โพนสว่าง

บ้านป่าตอง

103 ม.8

48

โพนสว่าง

บ้านโพนสว่าง

142 ม.3

49

โพนสว่าง

บ้านโพนสว่าง

05 ม.5

50

โพนสว่าง

บ้านโพนสว่าง

39 ม.4

51

โพนสว่าง

บ้านโพนสว่าง

50 ม.6

52

มีชัย

ชุมชนจอมมณี

ม.1

53

มีชัย

ชุมชนดอนแดงใต้

ม.4

54

มีชัย

ชุมชนดอนแดงเหนือ

ม.3

55

มีชัย

ชุมชนดอนโพธิ์

ม.5

56

มีชัย

ชุมชนสามัคคี-โคกแมงเงา

ม.7

57

เมืองหมี

บ้านท่าดอกคำ

162 ม.3

58

เมืองหมี

บ้านเมืองหมีใหญ่

166 ม.1

59

เมืองหมี

บ้านหนองแจ้ง

143 ม.5

60

เมืองหมี

บ้านหนองเดิด

ม.6

61

วัดธาตุ

บ้านทิพย์ธานี

15 ม.14

62

วัดธาตุ

บ้านเบิดน้อย

101 ม.7

63

วัดธาตุ

บ้านเบิดใหญ่

65 ม.6

64

วัดธาตุ

บ้านเม็ก

48 ม.2

65

วัดธาตุ

บ้านเมืองบาง

289 ม.1

66

วัดธาตุ

บ้านวังยางใต้

23 ม.4

67

วัดธาตุ

บ้านสร้างประทาย

120 ม.10

68

เวียงคุก

บ้านโนนสมบูรณ์

269 ม.5

69

เวียงคุก

บ้านเวียงคุกใต้

128 ม.2

70

เวียงคุก

บ้านเวียงคุกเหนือ

121 ม.4

71

เวียงคุก

บ้านเวียงชัย

15 ม.7

72

สีกาย

บ้านจอมแจ้ง

 13 ม.1

73

สีกาย

บ้านบง

19 ม.4

74

สีกาย

บ้านฝายแตก

115 ม.3

75

สีกาย

บ้านสีกายเหนือ

25 ม.6

76

หนองกอมเกาะ

บ้านคุยนางขาว

ม.3

77

หนองกอมเกาะ

บ้านโคกแมงเงา

ม.12

78

หนองกอมเกาะ

บ้านแจ้งสว่าง

ม.8

79

หนองกอมเกาะ

บ้านนาทา

ม.5

80

หนองกอมเกาะ

บ้านหนองขาม

ม.10

81

หนองกอมเกาะ

บ้านหนองเดิ่น

ม.7

82

หาดคำ

บ้านจอมเสด็จ

หมู่ที่  11

83

หาดคำ

บ้านดอนซูด

56 ม.8

84

หาดคำ

บ้านบอน

79 ม.4

85

หาดคำ

บ้านฝ้าย

226 ม.7

86

หาดคำ

บ้านยูงทอง

ม.16

87

หาดคำ

บ้านสามัคคี

129 ม.5

88

หาดคำ

บ้านหาดคำ

261 ม.2

89

หาดคำ

บ้านหาดคำน้อย

036 ม.3

90

หินโงม

บ้านพร้าวใต้

4 ม.6

91

หินโงม

บ้านศาลาทำ

54 ม.4

92

หินโงม

บ้านหินโงม

1 ม.1

93

หินโงม

บ้านหินโงมใต้

22 ม.8


- กศน.อำเภอท่าบ่อ มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 55 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

กองนาง

บ้านกองนาง

2

2

กองนาง

บ้านกองนาง

10

3

กองนาง

บ้านกองนาง

11

4

กองนาง

บ้านปากมาง

3

5

กองนาง

บ้านป่าสักใต้

9

6

กองนาง

บ้านหนองยางคำ

13

7

โคกคอน

บ้านโคกคอน

6

8

โคกคอน

บ้านโคกคอน

4

9

โคกคอน

บ้านโคกคอน

5

10

โคกคอน

บ้านดอนเมือง

3

11

โคกคอน

บ้านโพนพระ

1

12

โคกคอน

บ้านโพนพระ

2

13

โคกคอน

บ้านหนองผือ

7

14

ท่าบ่อ

ชุมชนแก้วพิจิตร

9

15

ท่าบ่อ

ชุมชนนาดาว

13

16

ท่าบ่อ

ชุมชนป่างิ้ว 1,2

1

17

ท่าบ่อ

ชุมชนพัฒนาโคกน้อยพัฒนา-วัดอัมพวัน

4

18

ท่าบ่อ

ชุมชนสว่างพัฒนา

2

19

ท่าบ่อ

ชุมชนหกแยก

5

20

ท่าบ่อ

บ้านเกษตรผล

7

21

ท่าบ่อ

บ้านไทรทอง

14

22

นาข่า

บ้านนาข่า

6

23

นาข่า

บ้านป่าหมากโมง

7

24

นาข่า

บ้านพฤกษาหาร

5

25

นาข่า

บ้านส้มโฮง

4

26

น้ำโมง

บ้านท่าเจริญ

7

27

น้ำโมง

บ้านท่าสำราญ

6

28

น้ำโมง

บ้านน้ำโมง  (ชุมชนศรีชมพู)

8

29

น้ำโมง

บ้านโนนสวาท

11

30

น้ำโมง

บ้านฝาง

4

31

น้ำโมง

บ้านอุ่มเย็น

5

32

น้ำโมง

บ้าน้ำโมง

1

33

บ้านเดื่อ

บ้านดอนขม

8

34

บ้านเดื่อ

บ้านโนนสวรรค์

3

35

บ้านเดื่อ

บ้านสร้างหลวง

4

36

บ้านเดื่อ

บ้านเสี่ยน

5

37

บ้านเดื่อ

บ้านเสี่ยน

9

38

บ้านถ่อน

บ้านถ่อนแดง

4

39

บ้านถ่อน

บ้านถ่อนเหนือ

5

40

บ้านถ่อน

บ้านโนนศิลางาม

2

41

บ้านถ่อน

บ้านหนองกก

6

42

บ้านว่าน

บ้านกลางน้อย

7

43

บ้านว่าน

บ้านผำไผ

5

44

บ้านว่าน

บ้านว่าน

1

45

บ้านว่าน

บ้านว่าน

2

46

โพนสา

บ้านดอนน้อย

5

47

โพนสา

บ้านท่ามะเฟือง

4

48

โพนสา

บ้านเทพมงคล

8

49

โพนสา

บ้านโพนสา

9

50

โพนสา

บ้านศิลาเลข

6

51

หนองนาง

บ้านนาน้ำพาย

1

52

หนองนาง

บ้านโนนสดใส

9

53

หนองนาง

บ้านราษฐร์สามัคคี

7

54

หนองนาง

บ้านสมสร้าง

6

55

หนองนาง

บ้านสุวรรณภูมิ

8


- กศน.อำเภอโพนพิสัย มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 82 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

กุดบง

บ้านดงบัง

ม.6

2

กุดบง

บ้านนิคมดงบัง

91 ม.11

3

กุดบง

บ้านโนนสวรรค์

91 ม. 9

4

กุดบง

บ้านหนองกุ้งใต้

67 ม.1

5

กุดบง

บ้านหนองกุ้งเหนือ

71 ม.2

6

กุดบง

บ้านใหม่ทรายทอง

34ม.14

7

จุมพล

บ้านจอมทอง

80ม.13

8

จุมพล

บ้านจอมนางเหนือ

79ม.16

9

จุมพล

บ้านเดื่อ

19 ม.4

10

จุมพล

บ้านตัวอย่าง

76 ม.24

11

จุมพล

บ้านเตาถ่าน

45 ม.18

12

จุมพล

บ้านนาตาล

130 ม.6

13

จุมพล

บ้านนาเพียงน้อย

115 ม.9

14

จุมพล

บ้านนาเพียงใหญ่

61ม.21

15

จุมพล

บ้านนาเมือง

90ม.23

16

จุมพล

บ้านนาสมบรูณ์

41 ม.26

17

จุมพล

บ้านพรพระธาตุ

74 ม.25

18

จุมพล

บ้านร่องถ่อน

80 ม.5

19

จุมพล

บ้านเสริมสุข

54ม.19

20

จุมพล

บ้านอยู่ดีมีสุข

8ม.12

21

ชุมช้าง

บ้านคุยลุมพุก

50 ม.7

22

ชุมช้าง

บ้านดอนกลาง

92 ม.2

23

ชุมช้าง

บ้านโนนสง่า

51ม.17

24

ชุมช้าง

บ้านโนนสว่าง

110 ม.16

25

ชุมช้าง

บ้านโนนหนามแท่ง

70 ม.6

26

ชุมช้าง

บ้านบัว

209 ม.9

27

ชุมช้าง

บ้านโพนทัน

119 ม.8

28

ชุมช้าง

บ้านโพนบก

66 ม.3

29

ชุมช้าง

บ้านหนองกุง

124 ม.10

30

ชุมช้าง

บ้านเอราวัณ

92 ม.13

31

เซิม

บ้านโคกสง่า

225 ม. 10

32

เซิม

บ้านโคกสว่าง

89 ม.11

33

เซิม

บ้านเซิม

77 ม.1

34

เซิม

บ้านเซิมทุ่ง

144 ม.3

35

เซิม

บ้านท่าหนองพันทา

70ม.5

36

เซิม

บ้านสุขสำราญ

92 ม.8

37

ทุ่งหลวง

บ้านขาม

 68 ม.9

38

ทุ่งหลวง

บ้านดงเย็น

22 ม.3

39

ทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

35ม.1

40

ทุ่งหลวง

บ้านนาตาลเหนือ

13 ม.2

41

ทุ่งหลวง

บ้านร่องแกม

51 ม.7

42

ทุ่งหลวง

บ้านร่องโน

33 ม.6

43

นาหนัง

บ้านคำสว่าง

147 ม.13

44

นาหนัง

บ้านโคกพัฒนา

71ม.10

45

นาหนัง

บ้านต้อนเหนือ

73 ม.7

46

นาหนัง

บ้านนาเจริญ

16 ม.15

47

นาหนัง

บ้านนาหนัง

12 ม.1

48

นาหนัง

บ้านแป้น

99 ม.2

49

นาหนัง

บ้านโพธิ์ศรี

34 ม.12

50

นาหนัง

บ้านหนองหอย

313 ม.8

51

นาหนัง

บ้านห้วยคู้

73ม.14

52

บ้านผือ

บ้านโนนสว่าง

65 ม.4

53

บ้านผือ

บ้านวังสิม

63 ม.3

54

บ้านผือ

บ้านเสริมสุข

70 ม.2

55

บ้านผือ

บ้านแสงพิสัย

55 ม.7

56

โพธิ์

บ้านคำจำปา

128 ม.6

57

โพธิ์

บ้านคำเจริญ

44ม.3

58

โพธิ์

บ้านคำปะกั้ง

74 ม.5

59

โพธิ์

บ้านคำรุ่งเรือง

89 ม.11

60

โพธิ์

บ้านคำแสนสุข

63ม.8

61

โพธิ์

บ้านโนนสีทอง

134 ม.9

62

โพธิ์

บ้านปัก

69 ม.4

63

วัดหลวง

บ้านโคกเจริญ

16 ม. 16

64

วัดหลวง

บ้านดงม่วย

97 ม.6

65

วัดหลวง

บ้านถ่อน

4 ม. 8

66

วัดหลวง

บ้านโนนศิลา

33 ม.12

67

วัดหลวง

บ้านปากสวยกลาง

115 ม. 13

68

วัดหลวง

บ้านไผ่

60 ม.5

69

วัดหลวง

บ้านสวยเสด็จ

59 ม.14

70

วัดหลวง

บ้านสองแพ

4 ม.11

71

สร้างนางขาว

บ้านคำบอน

1 ม.8

72

สร้างนางขาว

บ้านโพธิ์ศรี

83 ม.3

73

สร้างนางขาว

บ้านสร้างนางขาว

67 ม.2

74

สร้างนางขาว

บ้านเหล่า

38 ม.1

75

เหล่าต่างคำ

บ้านโคกสว่าง

22 ม.11

76

เหล่าต่างคำ

บ้านเชียงอาด

19 ม.4

77

เหล่าต่างคำ

บ้านต่างคำ

15 ม.2

78

เหล่าต่างคำ

บ้านนาเมย

82 ม.7

79

เหล่าต่างคำ

บ้านโนนตาล

52 ม.6

80

เหล่าต่างคำ

บ้านสุขสำราญ

1 ม.5

81

เหล่าต่างคำ

บ้านเหล่าเจริญ

24 ม.10

82

เหล่าต่างคำ

บ้านเหล่าต่างคำ

6 ม. 1- กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 19 แห่งดังนี้ 


ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

บ้านหม้อ

บ้านป่าสัก

3

2

บ้านหม้อ

บ้านยางคำ

6

3

บ้านหม้อ

บ้านหม้อ

1

4

บ้านหม้อ

บ้านหม้อ

7

5

พระพุทธบาท

บ้านไทรงาม

7

6

พระพุทธบาท

บ้านพระบาท

1

7

พระพุทธบาท

บ้านสะพานพุทธ

2

8

พระพุทธบาท

บ้านห้วยช้างเผือก

9

9

พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก

13

10

พานพร้าว

บ้านเจียมปรางค์

4

11

พานพร้าว

บ้านโนนสง่า

7

12

พานพร้าว

บ้านโนนสง่า

8

13

พานพร้าว

บ้านย้อยไฮ

6

14

พานพร้าว

บ้านหัวทราย

11

15

หนองปลาปาก

บ้านขุมคำ

5

16

หนองปลาปาก

บ้านดอนก่อ

3

17

หนองปลาปาก

บ้านไทยสามัคคี

6

18

หนองปลาปาก

บ้านนาโพธิ์

4

19

หนองปลาปาก

บ้านเสียว

7

 

- กศน.อำเภอสังคม มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 18 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

แก้งไก่

บ้านนาขาม

2

2

แก้งไก่

บ้านสังกะลี

5

3

แก้งไก่

บ้านโสกกล้า

1

4

นางิ้ว

บ้านซำเจียง

2

5

นางิ้ว

บ้านดงป่าเปื่อย

6

6

นางิ้ว

บ้านเทพประทับ

9

7

นางิ้ว

บ้านเทาใต้

3

8

นางิ้ว

บ้านนาบอน

5

9

บ้านม่วง

บ้านตาดเสริม

1

10

บ้านม่วง

บ้านม่วง

2

11

บ้านม่วง

บ้านห้วยค้อ

4

12

ผาตั้ง

บ้านไทพัฒนา

7

13

ผาตั้ง

บ้านนาโคก

4

14

ผาตั้ง

บ้านปากโสม

3

15

ผาตั้ง

บ้านลำภูพาน

2

16

สังคม

บ้านแก้งใหม่

4

17

สังคม

บ้านฟ้าประทาน

7

18

สังคม

บ้านม่วงน้ำไพร

6

 


- กศน.อำเภอสระใคร
มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 22 แห่งดังนี้


ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

คอกช้าง

บ้านคอกช้าง

1

2

คอกช้าง

บ้านดงมุข

8

3

คอกช้าง

บ้านดงหลี่

3

4

คอกช้าง

บ้านโนนเชียงคูณ

10

5

คอกช้าง

บ้านโนนธาตุ

13

6

คอกช้าง

บ้านเหมือดแอ่

5

7

คอกช้าง

บ้านใหม่เอราวัณ

9

8

บ้านฝาง

บ้านดงหนองบอน

13

9

บ้านฝาง

บ้านตอแก

3

10

บ้านฝาง

บ้านทุ่งสวรรค์

12

11

บ้านฝาง

บ้านโนนดู่

8

12

บ้านฝาง

บ้านโนนแดง

7

13

บ้านฝาง

บ้านฝางน้อย

10

14

บ้านฝาง

บ้านหมากหุง

9

15

สระใคร

บ้านไชยา

4

16

สระใคร

บ้านดงนาเทา

8

17

สระใคร

บ้านน้ำสวย

1

18

สระใคร

บ้านโพนสวรรค์

15

19

สระใคร

บ้านโพนสวรรค์เหนือ

13

20

สระใคร

บ้านโพนหวาย

7

21

สระใคร

บ้านสระใคร

3

22

สระใคร

บ้านสระใครใต้

10


- กศน.อำเภอเฝ้าไร่ มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 38 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

นาดี

บ้านนาดี

1

2

นาดี

บ้านโนนต้อง

4

3

นาดี

บ้านเฝ้าไร่

2

4

นาดี

บ้านเหล่าเจริญ

3

5

เฝ้าไร่

บ้านเกษตรเจริญ

12

6

เฝ้าไร่

บ้านท่าสำราญ

7

7

เฝ้าไร่

บ้านนาอำเก่า

1

8

เฝ้าไร่

บ้านนาอำใหม่

5

9

เฝ้าไร่

บ้านเฝ้าไร่

2

10

เฝ้าไร่

บ้านเฝ้าไร่พัฒนา

14

11

เฝ้าไร่

บ้านภูเงิน

11

12

เฝ้าไร่

บ้านมีชัย

10

13

เฝ้าไร่

บ้านเมืองทอง

13

14

วังหลวง

บ้านไชยพัฒนา

12

15

วังหลวง

บ้านโนนศรีชมชื่น

15

16

วังหลวง

บ้านโนนสำราญ

10

17

วังหลวง

บ้านโนนแสงทอง

13

18

วังหลวง

บ้านพรประเสริฐ

9

19

วังหลวง

บ้านวังหลวง

1

20

วังหลวง

บ้านหนองควาย

2

21

วังหลวง

บ้านหนองนาแพง

3

22

วังหลวง

บ้านหนองแวงคำภู

8

23

หนองหลวง

บ้านกุดแคน

3

24

หนองหลวง

บ้านโนนมันปลา

7

25

หนองหลวง

บ้านโนนมีชัย

11

26

หนองหลวง

บ้านโนนสมบรูณ์

4

27

หนองหลวง

บ้านรุ่งอรุณ

15

28

หนองหลวง

บ้านเลิศไมตรี

9

29

หนองหลวง

บ้านหนองหลวง

1

30

หนองหลวง

บ้านหนองหลวงเก่า

19

31

หนองหลวง

บ้านหนองหลวงใหม่

17

32

อุดมพร

บ้านคำแก้ว

12

33

อุดมพร

บ้านคำโคนสว่าง

7

34

อุดมพร

บ้านคำชิ

2

35

อุดมพร

บ้านนาดูน

4

36

อุดมพร

บ้านโนนสะอาด

5

37

อุดมพร

บ้านบูรพา

11

38

อุดมพร

บ้านบูรพา

8


- กศน.อำเภอรัตนวาปี มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 31 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

นาทับไฮ

บ้านชมพูพร

8

2

นาทับไฮ

บ้านนาทับไฮ

1

3

นาทับไฮ

บ้านโนนดู่ใต้

11

4

นาทับไฮ

บ้านโนนภูทอง

7

5

นาทับไฮ

บ้านโนนเรียง

3

6

นาทับไฮ

บ้านหนองเค็ม

2

7

บ้านต้อน

บ้านดงเล้า

5

8

บ้านต้อน

บ้านดงหอ

4

9

บ้านต้อน

บ้านดอนบก

6

10

บ้านต้อน

บ้านต้อนใหญ่

2

11

บ้านต้อน

บ้านหนองลาด

8

12

พระบาทนาสิงห์

บ้านกาญจนา

15

13

พระบาทนาสิงห์

บ้านคลองสาร

17

14

พระบาทนาสิงห์

บ้านตาดทอง

3

15

พระบาทนาสิงห์

บ้านนายาง

7

16

พระบาทนาสิงห์

บ้านโนนสำราญ

11

17

พระบาทนาสิงห์

บ้านพระบาทนาหงส์

1

18

พระบาทนาสิงห์

บ้านสามัคคีชัย

5

19

พระบาทนาสิงห์

บ้านหงสาวดี

9

20

โพนแพง

บ้านดงดาล

1

21

โพนแพง

บ้านดงมดแดง

10

22

โพนแพง

บ้านโนนโพธิ์ทอง

12

23

โพนแพง

บ้านเปงจาน

8

24

โพนแพง

บ้านหนองแคน

5

25

โพนแพง

บ้านหนองบัวเงิน

5

26

รัตนวาปี

บ้านดอนบก

10

27

รัตนวาปี

บ้านนาชุมช้าง

5

28

รัตนวาปี

บ้านน้ำเป

1

29

รัตนวาปี

บ้านโนนสวรรค์

6

30

รัตนวาปี

บ้านหนองแก้ว

4

31

รัตนวาปี

บ้านหนองแก้ว

12


- กศน.อำเภอโพธิ์ตาก มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 15 แห่งดังนี้

ที่

ตำบล

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

1

ด่านศรีสุข

บ้านดอนขนุน

5

2

ด่านศรีสุข

บ้านด่านศรีสุข

1

3

ด่านศรีสุข

บ้านพรเจริญ

9

4

ด่านศรีสุข

บ้านศูนย์กลาง

3

5

ด่านศรีสุข

บ้านห้วยหมากพริก

7

6

โพธิ์ตาก

บ้านโพธิ์ตาก

1

7

โพธิ์ตาก

บ้านโพธิ์ตาก

2

8

โพธิ์ตาก

บ้านโพธิ์ตาก

3

9

โพธิ์ตาก

บ้านศรีวิไล

7

10

โพนทอง

บ้านกาหม

3

11

โพนทอง

บ้านโคกบุญสนอง

11

12

โพนทอง

บ้านดงเหล่า

8

13

โพนทอง

บ้านโพนทอง

1

14

โพนทอง

บ้านโพนทอง

2

15

โพนทอง

บ้านไร่

5


รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557


เข้าชม : 2169