[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
 รถห้องสมุดเคลื่อนที่ "

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นแหล่งความรู้ประเภทหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ภายในมีชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ที่นั่งอ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่น CD DVD เครื่องเสียง จานดาวเทียม เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่

 

  


        

ปัจจุบัน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ บริการอ่านหนังสือ บริการอินเตอร์เน็ต บริการแนะนำหนังสือ การเล่านิทานโดยการอ่านหนังสือ และออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดโดย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ออกให้บริการทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย และได้ออกบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ กศน.ตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแผนโครงการการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ดังนี้

 

ปฏิทินแผนโครงการการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ 2557


- ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

15 ต.ค. 2556

 กศน.ตำบลหาดคำ
- บ้านหาดคำ ม.2

เมืองหนองคาย

2.

16 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านหม้อ
- บ้านยางคำ

ศรีเชียงใหม่

3.

22 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านต้อน
- บ้านต้อนใหม่

รัตนวาปี

4.

23 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลนาหนัง
- บ้านหนองหอย

โพนพิสัย

5.

29 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลหินโงม
-
บ้านหินโงม

เมืองหนองคาย

6.

30 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลในเมือง
- ชุมชนวัดสระแก้ว

เมืองหนองคาย


- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

7 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลเมืองหมี

เมืองหนองคาย

2.

8 พ.ย. 2556