[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 รถห้องสมุดเคลื่อนที่ "

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นแหล่งความรู้ประเภทหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ภายในมีชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ที่นั่งอ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่น CD DVD เครื่องเสียง จานดาวเทียม เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่

 

  


        

ปัจจุบัน สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านและเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ บริการอ่านหนังสือ บริการอินเตอร์เน็ต บริการแนะนำหนังสือ การเล่านิทานโดยการอ่านหนังสือ และออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดโดย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ออกให้บริการทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย และได้ออกบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ กศน.ตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามแผนโครงการการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ดังนี้

 

ปฏิทินแผนโครงการการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ 2557


- ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

15 ต.ค. 2556

 กศน.ตำบลหาดคำ
- บ้านหาดคำ ม.2

เมืองหนองคาย

2.

16 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านหม้อ
- บ้านยางคำ

ศรีเชียงใหม่

3.

22 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านต้อน
- บ้านต้อนใหม่

รัตนวาปี

4.

23 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลนาหนัง
- บ้านหนองหอย

โพนพิสัย

5.

29 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลหินโงม
-
บ้านหินโงม

เมืองหนองคาย

6.

30 ต.ค. 2556

กศน.ตำบลในเมือง
- ชุมชนวัดสระแก้ว

เมืองหนองคาย


- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

7 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลเมืองหมี

เมืองหนองคาย

2.

8 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลพระพุทธบาท

ศรีเชียงใหม่

3.

9 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลโพนแพง

รัตนวาปี

4.

13 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลจุมพล

โพนพิสัย

5.

14 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลวัดธาตุ

เมืองหนองคาย

6.

15 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลโพธิ์ชัย

เมืองหนองคาย

7.

16 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ

เมืองหนองคาย

8.

20 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลหนองปลาปาก

ศรีเชียงใหม่

9.

21 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลพระบาทนาสิงห์

รัตนวาปี

10.

22 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลชุมช้าง

โพนพิสัย

11.

27 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลบ้านเดื่อ

เมืองหนองคาย

12.

28 พ.ย. 2556

กศน.ตำบลมีชัย

เมืองหนองคาย


- ประจำเดือน ธันวาคม 2556

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

6 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลหนองหลวง
- บ้านไชยพัฒนา

เฝ้าไร่

2.

7 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลพานพร้าว
- บ้านโนนสง่า

ศรีเชียงใหม่

3.

12 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านต้อน
- บ้านดงเล้า

รัตนวาปี

4.

13 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลวัดหลวง
- บ้านถ่อน

โพนพิสัย

6.

18 ธ.ค. 2556

จังหวัดเคลื่อนที่

โพธิ์ตาก

7.

20 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ

เมืองหนองคาย

8.

24 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลหินโงม

เมืองหนองคาย

9.

26 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านม่วง

สังคม

10.

27 ธ.ค. 2556

กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
- บ้านสร้างหลวง

ท่าบ่อ


- ประจำเดือน มกราคม 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

8 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลมีชัย
- ชุมชนดอนแดงเหนือ

เมืองหนองคาย

2.

9 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลสีกาย
- บ้านจอมแจ้ง

เมืองหนองคาย

3.

10 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลโพนทอง
- บ้านโคกสนอง

โพธิ์ตาก

4.

11 ม.ค. 2557
วันเด็ก

กศน.ตำบลผาตั้ง
- บ้านนาโคก

สังคม

5.

15 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลคอกช้าง
- บ้านดงมุข

สระใคร

6.

16 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลบ้านว่าน
- บ้านว่าน

ท่าบ่อ

7.

22 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลชุมช้าง
- บ้านโพนทัน

โพนพิสัย

8.

23 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลสร้างนางขาว
- บ้านเหล่า

โพนพิสัย

9.

24 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลกวนวัน
- บ้านพร้าวเหนือ

เมืองหนองคาย

10.

29 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
- บ้านคำแค

เมืองหนองคาย

11.

30 ม.ค. 2557

กศน.ตำบลวัดธาตุ
- บ้านเบิดใหญ่

เมือหนองคาย


- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

6 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลมีชัย
- ชุมชนดอนแดงใต้

เมืองหนองคาย

2.

7 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลในเมือง
- ชุมชนหายโศก

เมืองหนองคาย

3.

8 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลพานพร้าว
- บ้านห้วยทราย

ศรีเชียงใหม่

4.

13 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลนาฮี
- บ้านนาฮี

เมืองหนองคาย

5.

15 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลท่าบ่อ
- ชุมชนสว่างพัฒนา

ท่าบ่อ

6.

20 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลเวียงคุก
- บ้านโนนสมบูรณ์

เมืองหนองคาย

7.

21 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลสระใคร
- บ้านไชยา

สระใคร

8.

26 ก.พ. 2557

กศน.ตำบลพระพุทธบาท
- บ้านสระพานพุธ

ศรีเชียงใหม่

9.

27 ก.พ.  2557

กศน.ตำบลบ้านถ่อน
- บ้านถ่อนเหนือ

ท่าบ่อ


- ประจำเดือน มีนาคม 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

7 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลพระพุทธบาทนาสิงห์
- บ้านกาญจนา

รัตนวาปี

2.

8  มี.ค. 2557

กศน.ตำบลนางิ้ว

สังคม

3.

13 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลหนองปลาปาก
- บ้านนาโพธิ์

ศรีเชียงใหม่

4.

14  มี.ค. 2557

กศน.ตำบลบ้านฝาง
- บ้านฝางน้อย

สระใคร

5.

20 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลกองนาง
- บ้านหนองยางคำ

ท่าบ่อ

6.

21 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลหนองนาง
- บ้านนาน้ำพาย

ท่าบ่อ

7.

22 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลโคกคอน
- บ้านดอนเมือง

ท่าบ่อ

8.

26 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลบ้านต้อน
- บ้านต้อนใหม่

รัตนวาปี

9.

27 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลนาหนัง
- บ้านหนองหอย

โพนพิสัย

10.

28 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลหินโงม
-บ้านหินโงม

เมืองหนองคาย

11.

28 มี.ค. 2557

กศน.ตำบลในเมือง
- ชุมชนวัดสระแก้ว

เมืองหนองคาย


- ประจำเดือน เมษายน 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

4 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลกุดบง

โพนพิสัย

2.

5 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลน้ำโมง

ท่าบ่อ

3.

8 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลอุดมพร

เฝ้าไร่

4.

9 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลมีชัย

เมืองหนองคาย

5.

15 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลเมืองหมี

เมืองหนองคาย

6.

16 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลปะโค

เมืองหนองคาย

7.

24 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก

โพธิ์ตาก

8.

25 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลบ้านหม้อ

ศรีเชียงใหม่

9.

26 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลสังคม

สังคม

10.

29 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลนาทับไฮ

รัตนวาปี

11.

30 เม.ย. 2557

กศน.ตำบลรัตนวาปี

รัตนวาปี


- ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

2 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลผาตั้ง
- บ้านลำภูพาน

สังคม

2.

3 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลแก้งไก่
- บ้านสังกะสี

สังคม

3.

7 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลกวนวัน
- บ้านหนองบัวทอง

เมืองหนองคาย

4.

16 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลหนองหลวง
- บ้านโนนสมบูรณ์

เฝ้าไร่

5.

17 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลนาทับไฮ
- บ้านโนนเรียง

รัตนวาปี

6.

21 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ
- บ้านนาเมย

โพนพิสัย

7.

22 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลวัดหลวง
- บ้านสองแพ

โพนพิสัย

8.

23 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลวังหลวง
- บ้านแวงคำภู

เฝ้าไร่

9.

24 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ
- บ้านหนองเดิ่น

เมืองหนองคาย

10.

28 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลนาหนัง
- บ้านแป้น

โพนพิสัย

11.

29 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลจุมพล
- บ้านจอมนางเหนือ

โพนพิสัย

12.

30 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลวังหลวง
- บ้านหนองควาย

เฝ้าไร่

13

31 พ.ค. 2557

กศน.ตำบลจุมพล
- บ้านจอมนางเหนือ

โพนพิสัย


- ประจำเดือน มิถุนายน 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

5 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลบ้านฝาง
- บ้านตอแก

สระใคร

2.

6 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลหนองปลาปาก
- บ้านเสียว

ศรีเชียงใหม่

3.

7 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลนางิ้ว
- บ้านเทาใต้

สังคม

4.

12 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบล โพนแพง
- บ้านเปงจาน

รัตนวาปี

5.

13 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลโพธิ์
- บ้านหนาด

เมืองหนองคาย

6.

14 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลโพนสว่าง
- บ้านโพนสว่าง

เมืองหนองคาย

7.

18 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลพระธาตุบังพวน
- บ้านโคกคำ

เมืองหนองคาย

8.

19 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลนาดี
- บ้านนาดี

เฝ้าไร่

9.

20 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลหนองหลวง
- บ้านกุดแคน

เฝ้าไร่

10.

25 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลบ้านผือ
- บ้านแสงพิสัย

โพนพิสัย

11.

26 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลบ้านเซิม
- บ้านเซิมทุ่ง

โพนพิสัย

12.

27 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลเมืองหมี
- บ้านหนองเดิด

เมืองหนองคาย

13

28 มิ.ย. 2557

กศน.ตำบลค่ายบกหวาน
- บ้านค่ายนคร

เมืองหนองคาย


- ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

4 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลกุดบง
- บ้านนิคมดงบัง

โพนพิสัย

2.

5 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลกองนาง
- บ้านกองนาง หมู่ 11

ท่าบ่อ

3.

10 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลน้ำโมง
- บ้านโนนสวาท

ท่าบ่อ

4.

17 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลสร้างนางขาว
- บ้านสร้างนางขาว

โพนพิสัย

5.

18 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ
- บ้านเหล่าต่างคำ

โพนพิสัย

6.

19 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลโพนสา
- บ้านเทพมงคล

ท่าบ่อ

7.

24 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ
- บ้านหนองขาม

เมืองหนองคาย

8.

25 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลทุ่งหลวง
- บ้านร่องแก้ม

โพนพิสัย

9.

26 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลบ้านถ่อน
- บ้านโนนศิลางาม

ท่าบ่อ

10.

30 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลหาดคำ
- บ้านฝ้าย

เมืองหนองคาย

11.

31 ก.ค. 2557

กศน.ตำบลจุมพล
- บ้านนาเพียงใหญ่

โพนพิสัย


- ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

8 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลโพนทอง
- บ้านไร่

โพธิ์ตาก

2.

9 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลสระใคร
- บ้านโพนสวรรค์

สระใคร

3.

14 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลคอกช้าง
- บ้านดงหลี่

สระใคร

4.

16 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลพานพร้าว
- บ้านย้อยไฮ

ศรีเชียงใหม่

5.

21 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลบ้านม่วง

- บ้านตาดเสริม

สังคม

6.

22 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลนาทับไฮ
- บ้านชมพูพร

รัตนวาปี

7.

23 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลในเมือง
- ชุมชนสระแก้ว

เมืองหนองคาย

8.

28 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลวัดธาตุ
- บ้านเมืองบาง

เมืองหนองคาย

9.

29 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลเวียงคุก
- บ้านเวียงคุกใต้

เมืองหนองคาย

10.

30 ส.ค. 2557

กศน.ตำบลอุดมพร
- บ้านคำชิ

เฝ้าไร่


- ประจำเดือน กันยายน 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

พื้นที่ดำเนินการ

กศน.อำเภอ

1.

11 ก.ย. 57

กศน.ตำบลด่านศรีสุข

โพธิ์ตาก

2.

12 ก.ย. 57

กศน.ตำบลสระใคร

สระใคร

3.

13 ก.ย. 57

กศน.ตำบลพระพุทธบาท

ศรีเชียงใหม่

4.

17 ก.ย. 57

กศน.ตำบลสังคม

สังคม

5.

18 ก.ย. 57

กศน.ตำบลพระบาทนาสิงห์

รัตนวาปี

6.

19 ก.ย. 57

กศน.ตำบลด่านศรีสุข

โพธิ์ตาก

7.

26 ก.ย. 57

กศน.ตำบลสระใคร

สระใคร

8.

27 ก.ย. 57

กศน.ตำบลพระพุทธบาท

ศรีเชียงใหม่

9.

30 ก.ย. 57

กศน.ตำบลสังคม

สังคม


รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เข้าชม : 2903