[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 " การส่งเสริมการรู้หนังสือ "หลักการ

          การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพราะการศึกษาช่วยให้ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง สิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง คือการอ่านหนังสือ ดังนั้น การอ่านออกเขียนได้ หรือการรู้หนังสือ เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพลเมืองในชาติ

 

          ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและพยายามส่งเสริมการรู้หนังสือมาโดยตลอด ในระยะที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐจะได้ตระหนักถึงความจำเป็น และได้พยายามกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวาง แต่ก็ยังปรากฏว่ามีประชากรที่ไม่รู้หนังสือและมีเด็กที่พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จเพื่อสั่งสอนให้ประชากรของประเทศให้อ่านออกเขียนได้ ก็สามารถแก้ปัญหาได้เพียงทำให้มีผู้รู้หนังสือเพิ่มขึ้นได้จำนวนไม่มากนัก

 

          ดังนั้น การเร่งรัดการดำเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสืออย่างจริงจัง จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล มุ่งเน้นขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิมนุษยชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน

 

รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เข้าชม : 2062