[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา กศน.

          เพื่อให้สถานศึกษา กศน.จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา กศน.เป็นไปแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน.จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้

          1. กศน.ตำบลจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามตารางวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพอเพียง

          2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำชุมชน เป็นต้น

          3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถจัดได้หลากหลาย เช่น กิจกรรมเข้าค่าย ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม การจัดเสวนาภาษาปราชญ์ การจัดการความรู้ การวิจัยชุมชน จัดแหล่งสาธิต จัดสื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชน เป็นต้น โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรที่มี

          4. กศน.อำเภอ/เขต ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียง สรุปและรายงานผลให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ทราบ

          5. สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา กศน.ให้สำนักงาน กศน.ทราบ

รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เข้าชม : 1747