[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบล เปิดโลกทัศน์สู่ประชาคมอาเซียน


 


 
ความเป็นมา

      จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดหนองคายระหว่างจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบลๆ ละ 746,200 บาท  ครบทั้ง 62 ตำบล เป็นเงิน 46,264,400 ล้านบาท ให้การสนับสนุนหนังสือเรียนประจำตำบลๆ ละ 200,000 บาท ทั้ง  62  ตำบล  เป็นเงิน 12,400,000  บาท  พร้อมทั้งให้งบประมาณดำเนินการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น  คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  และภาษาในภูมิภาคอาเซียน  ให้กับผู้นำชุมชนทุกระดับในจังหวัดหนองคาย นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  ทั้ง  62  ตำบล  เป็นเงิน  5,642,539  บาท  หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558  ให้กับประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย  

  
 

นวัตกรรมทางการศึกษา 
 
      “นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ ในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงนวัตกรรมการศึกษา โดยการใช้ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (SMS E-Classroom) ซึ่งห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้ถือได้ว่าเป็นระบบห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน       ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (SMS E-Classroom) สามารถบันทึกการเรียน การสอน ด้วยระบบ MLTS (Multimedia Learning Teaching System) ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพ เสียง วิดีโอ และตัวอักษรต่างๆ ที่ปรากฏบนกระดานได้โดยอัตโนมัติและครบถ้วน รวมทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยัง Website กลุ่มสาระได้ทันที


       เพื่อเป็นประตูสู่อาเซียนตามสโลแกน Nongkhai : The Port City นำมาซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาในภูมิภาคอาเซียนให้กับผู้นำชุมชนทุกระดับ นักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็น Asean Education Hub และทำให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเป็นประชาชนอาเซียนที่มีคุณภาพต่อไป


       จะเห็นได้ว่าการการนำนวัตกรรมการศึกษาโดยการใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอนนี้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้กลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สอนหรือผู้เรียนเองก็ตาม


ยกระดับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบล

       ภายในปีงบประมาณ 2557 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย ยกระดับเป็น "ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำตำบล"


ที่ตั้ง

       ณ กศน.ตำบล จำนวน 62 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย ดังนี้

 

1. กศน.ตำบลในเมือง

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

2. กศน.ตำบลสีกาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

3. กศน.ตำบลหินโงม

ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

4. กศน.ตำบลหาดคำ

ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

5. กศน.ตำบลวัดธาตุ

ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

6. กศน.ตำบลโพธิ์ชัย

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

7. กศน.ตำบลบ้านเดื่อ

ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

8. กศน.ตำบลหนองกอมเกาะ

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

9. กศน.ตำบลมีชัย

ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

10. กศน.ตำบลกวนวัน

ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

11. กศน.ตำบลเมืองหมี

ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

12. กศน.ตำบลปะโค

ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

13. กศน.ตำบลเวียงคุก

ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

14. กศน.ตำบลพระธาตุบังพวน

ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

15. กศน.ตำบลค่ายบกหวาน

ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

16. กศน.ตำบลโพนสว่าง

ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

17. กศน.ตำบลสระใคร

ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

18. กศน.ตำบลคอกช้าง

ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

19. กศน.ตำบลบ้านฝาง

ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

20. กศน.ตำบลบ้านถ่อน

ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

21. กศน.ตำบลหนองนาง

ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

22. กศน.ตำบลบ้านเดื่อ