[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
รายนามผู้บริจาคสร้างห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดหนองคาย

         วันที่ 16 มิถุนายน 2558

1.       นางสุข                 กรดสุริ                     กศน.อำเภอโพนพิสัย                                                           1,000   บาท

2.       ประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัย                     อำเภอโพนพิสัย                                                                 3,869   บาท


                                                                                                                     รวม             4,869   บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

1.       นางกนิษฐา            ปัททุม                     ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร       130     บาท

2.       นายพรชัย             นามโส                     283 หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                   120     บาท

3.       นางสมภาร            แยกชัยสงค์                40 หมู่ 6 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                       110     บาท

4.       นายเดิน               ศรีวิชา                     43 หมู่ 6 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                       109     บาท

5.       นางอัมมร              ไชยลือชา                  97 หมู่ 15 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                   110     บาท

6.       นางหนูไกล            พิมพัชร                     56 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                        110     บาท

7.       นางดวงจันทร์         ยะประภา                  54 หมู่ 8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                     120     บาท

8.       นายถนอม             นนท์สุรัตน์                 96 หมู่ 8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                     109     บาท

9.       นายอนันต์             โยดี                        30 หมู่ 8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                     110     บาท

10.   นางอัมภา              พิลาวัลย์                   74 หมู่ 8 ต.อุดมพร  อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                   120     บาท

11.   นางสมศรี              อินทะ                      16 หมู่ 8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                     120     บาท

12.   นายบรร               ยะประภา                  54/8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                         170     บาท

13.   นางลำดวน            แก้วน้ำคำ                  31 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย                                             111     บาท

14.   นายตรีเพชร           ศรีสารคาม                 37 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                     110     บาท

15.   ประชาชนชาวอำเภอเฝ้าไร่                                                                                                           230     บาท
                                                                                                                  รวม               1,889     บาท

วันที่ 19 มิถุนายน 2558

16.   นางเบจวรรณ         พิชจำนง                   264 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                             120     บาท

17.   น.ส.รัชนีวรรณ        รัตนติสร้อย                90 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                    200     บาท

18.   นางรัญญากรณ์       หนูอินทร์                   118 หมู่ 1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                109     บาท

19.   นางสาวจิราภรณ์     ภักดี                        124 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                              151     บาท

20.   นางสาวสุภาภรณ์     ก้อนตาล                   47 หมู่ 5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 109     บาท

21.   นางสาวเสาวลักษณ์   ธรรมทศ                    14 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 109     บาท

22.   นายกวี                นามวงษ์                    51 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               110     บาท

23.   นางเพียงพัน           วัฒนาสุข                   193 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                              109     บาท

24.   นางสาวณัฏฐชญา     เหมชัย                      160/1 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                             129     บาท

25.   นางสาววรกาญต์      ราศี                        104 หมู่ 3 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                   120     บาท

26.   นายมงคล             โพธิ์พระ                    44 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 109     บาท

27.   นายสมเจตน์          จันทกุล                    194/14 ต.พานพร้าว อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                108     บาท

28.   นายวิทยา             เตนากุล                    84 หมู่ 10 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                   109     บาท

29.   นางสาวหนูพลอย     ดีมัน                        6 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                   110     บาท

30.   นายวุฒิชัย            สุริยะสาร                  136 หมู่ 3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                109     บาท

31.   นางทองใส            มั่นคำ                      63 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 109     บาท

32.   นางพรรณนิภา        มากมูล                     101 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               109     บาท

33.   นางสาวทองใบ        นามสมบัติ                 121 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               100     บาท

34.   นางบัวบาน           พันธ์พงษ์                   27 หมู่ 1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 109     บาท

35.   นางกำแพง            ชิยางคบุตร                 11 หมู่ 9 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               120     บาท

36.   นายบุญเลิศ           สิงฆพันธุ์                   48 หมู่ 9 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               110     บาท

37.   นายอำนวย           พรหมสูงเนิน               56 หมู่ 11 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               120     บาท

38.   นายชลทิศ             สนธิพงษ์                   162 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               109     บาท

39.   นายปณิธาน           ปรีชา                       162 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                               109     บาท

          40.   นางเวียง               คำภูแก้ว                    35 หมู่ 2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                 100     บาท
          41. นางชุดา               พินิจเจริญ                  113/1 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                             109     บาท

42.   ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ตาก                                                                                                      1,244     บาท
                                                                                                                   รวม              4,150     บาท

 

42.   นายสมจิตร           ชุมวงศ์                     74 หมู่ 12 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย                                110     บาท

43.   นายอรุณ              แสงใสย์                    75 หมู่ 3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย                                  110     บาท

44.   นายกิตติ              จันทคัต                    221 หมู่ 1 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                                981     บาท

45.   นางทองกุล            ปานทองศรี                155 หมู่ 13 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                              109     บาท

46.   นางสมจันทร์          สาธุนันท์                   43 หมู่ 13 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                               109     บาท

47.   นางอมร               สุทธิอาสาชัย               206 หมู่ 12 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                              109     บาท

48.   นายสมบูรณ์           หอมคำ                     117 หมู่ 13 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                              109     บาท

49.   นางสาวไพลิน         ธรรมฤทธิ์                  10/4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย                                      109     บาท

50.   นางสาวทองนุ่น       ธรรมฤทธิ์                  119/4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย                                    109     บาท

51.   นางสาวจุฬาลักษณ์   ม่วงอร่าม                   60 หมู่ 3 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                      109     บาท

52.   ประชาชนชาวอำเภอสระใคร                                                                                                         61    บาท

                                                                                                                        รวม          2,025  บาท    

 

          วันที่ 21 มิถุนายน 2558

53.   นายรุ่งชัย             ศรีอัคราช                  22 หมู่ 12 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                     110     บาท

54.   นายชัยพฤกษ์         ไชยมี                       77 หมู่ 19 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย                                 120     บาท

55.   นางสาววาสนา        พรมจันทร์                 76 หมู่ 4 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                      109     บาท

56.   นางสาวทองพูน       โลหิต                       5/2 หมู่ 7 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย                                     110     บาท

57.   นายนิตินนท์          สิงห์มอ                     55 หมู่ 12 บ้านม่วงคำ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                        109     บาท

58.   นางวิภา               การ์เซีย                    234/177 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                      109     บาท

59.   นางสาวกนกวรรณ    สาริมาตย์                  81/13 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย                                  109     บาท

60.   นางศวินธรา           ตันตะสุทธิ์                 217 หมู่ 14 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย                         110     บาท

61.   นางพิชิต               นามรส                     120 หมู่ 10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย                         109     บาท

62.   นางสาวนภัสนันท์     ยาปุนศรีสูงเนิน            62/1 ถ.เทศบาล ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา                      109     บาท

63.   นางสาวสุเนตรา       สุวรรณคำแพง              9849/13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย                                     109     บาท

64.   นายไพรัตน์            สุวจ                        0361/7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย                              109     บาท

65.   นางสาวอ้อน          สุวจ                        091/11 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย                              109     บาท

66.   นางสาวนารีวัตน์      บรรเทา                    299/36 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                       109     บาท

67.   นางรัศมี               พรมมิตร                   101 หมู่ 7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย                              109     บาท

68.   นางคำปอน           พันธ์ศรี                     251 หมู่ 7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย                              109     บาท

69.   นายบุญรอด           ไชยปัญญา                 264 หมู่ 4 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย                                      109     บาท

70.   นางสาววรดา         โทเกาะ                     264 หมู่ 4 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย                                      109     บาท

71.   นางวาสนา            ชัยวภา                     17 หมู่ 10 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                    109     บาท

72.   นายสมเกียรติศักดิ์    แฟงชัยภูมิ                  201 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                       100     บาท

73.   นางพรพิมพ์           บุญที                       167 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                     124     บาท

74.   ประชาชนชาวอำเภอเมืองหนองคาย                                                                                              3,011     บาท
                                                                                                                     
รวม           5,320     บาท                                                                                                                            

วันที่ 22 มิถุนายน 2558

75.   นางสาวละออ           สุโข                        108 หมู่ 1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                    109     บาท

76.   นางธงชัย              พลศักดิ์ดีขวา               82 หมู่ 1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย                                       120     บาท

77.   นางญาณาธิป         ศรีแก้ว                     24/1 หมู่ 1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย                                     120     บาท

78.   นางนิโลมล            คำหงษา                    68 หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                      109     บาท

79.   นางสาวโชติกา        ภาสุวรรณ์                  116 หมู่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                     109     บาท

80.   นางสาวสิริพร         ชานัย                      24 หมู่ 4 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย                                     109     บาท

81.   นางจันที              บุญประดับ                 168 หมู่ 6 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                       109     บาท

82.   นางวิไลลักษณ์        ก้องสมุทร                  183 หมู่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                      120     บาท

83.   นางสาวสมเฉลา       วงศ์ต่างตา                 69 หมู่ 2 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                       109     บาท

84.   นางเครือวัลย์          ดวงไพร                    47 หมู่ 4 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                        109     บาท

85.   นางนุจรินทร์          สุวรรณลา                175 หมู่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                        110     บาท

86.   นางสาวธิติยากร      เจียบมะเริง                15 หมู่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                       110     บาท

87.   นางสาววิภาภรณ์     ศรระสาร                  146 หมู่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                       110     บาท

88.   ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ     บุญผ่องศรี                 127 หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                     109     บาท

89.   นางกาญจนา          สมงาม                     265 หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย                                   110     บาท

90.   นายสถาพร           ดวงจันทร์                  182/2 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                         110     บาท

91.   นางสาวอุทัยวรรณ    สมงาม                     45 หมู่ 4 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย                                    110     บาท

92.   นายวิไลศักดิ์          นามลุบ                     45 หมู่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                      120     บาท

93.   นายพิทักษ์            วานิชย์                     112 หมู่ 3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย                                    220     บาท

94.   นายกองไลย์           อาจตา                     7 หมู่ 7 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย                                     120     บาท

95.   ประชาชนชาวอำเภอสังคม                                                                                                          317     บาท

รวม        2,669     บาท

 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2558

96.   นายเกียรติศักดิ์       แฟงชัยภูมิ                  201 หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                       111     บาท

97.   ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมอบรมฯ                                                                                  837     บาท

รวม          948    บาท

 

          วันที่ 24 มิถุนายน 2558

100. นางสาวผกาพันธ์    แสงศิริพงษ์                ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร                 120     บาท

101. นางสาววิภารัตน์    โคสาส                     ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร                 120     บาท

102. นางสาวยอดนิยม    นิชจำนง                   13 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                    120     บาท

103. นางวรรณา          สาระแสน                  57 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                    109     บาท

104. นางสาคร            วงษ์คำภา                  52 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                    109     บาท

105. นางอินทร์           ทาโฮม                     186 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                   109     บาท

106. นางสำรี              สีดา                        4 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                      110     บาท

107. นางแต๋ว             ภักดี                        124 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                   110     บาท

108. นางหนูกาย         ท่าโฮม                     73 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                     109     บาท

109. นายตำพอง          ทาโฮม                     186 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                   109     บาท

110. เด็กหญิงกุลกานต์    ทาโฮม                     186 หมู่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย                                   109     บาท

111. ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ตาก                                                                                                           365     บาท

                                                                                                                             รวม             1,599    บาท  

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

          112. นางรุจิรา            สีดาหัวสี                    201 หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                      110     บาท

          113. นางสาวสุภาวดี      ธรรมสุข                    133 หมู่ 3 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         137     บาท

          114. นายทรงศรี          ทองทิพย์                   321 หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         109     บาท

          115. นายสุริยะ           สวัสดิ์พงษ์เมธี              79 หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                           120     บาท

          116. นางสาววรุณยุภา    นาเกลือ                    กศน.อำเภอท่าบ่อ                                                                   200     บาท

          117. นางสาวบุปหงา      บุญเกิด                     131 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         100     บาท

          118. นางจุทามาศ         ศรีเชียงขวาง               199 หมู่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                            109     บาท

          119. นายบุญยัง           งอกกลัด                    10 หมู่ 7 ต.เดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                             100     บาท

          120. นางนวลจันทร์       ทะอ่าง                     340 หมู่ 1 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                                   109     บาท

          121. นายมนัส             ปานขาว                                                                                                          500     บาท

          122. นายอมรวิทย์        เปียผ่อง                    เทศบาลเมืองท่าบ่อ                                                                  200     บาท

          123. นางกัญญารัตน์      ลิวากรณ์                   128 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         109     บาท

          124. นางมยุรี             โคธิเสน                     22/1 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                        109     บาท

          125. นางสมพิศ           ชัยทองสุข                  199 หมู่ 9 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         109     บาท

          126. นางยุพิน             อิสิ                          86/1 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                      109     บาท

          127. นางมงคล            คูณวรรณ                   300 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                       109     บาท

          128. นางสาวพัชญ์ชิสา   อภิกุลวราศิษฐ์             8 หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                          200     บาท

          129. นายมนัส             จินดาวงษ์                  172 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                       110     บาท

          130. นางรัชนี             สังข์เพชร                   32/1 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                               109     บาท

          131. นายสำราญ          ภักดี                        75/1 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                      109     บาท

          132. นางธนากานต์       พรมแพงดี                  71/1 หมู่  8 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                       109     บาท

          133. นางสาวธณิฎา       รัตนเขวาศรี                389 หมู่ 2 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                         109     บาท

 134. ประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อ                                                                                                            382     บาท

                                                                                                                                      รวม             3,467     บาท

          135. นางวิลาวรรณ       หาญอาษา                 324 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                      110     บาท

          136. นางสมหวัง          ปวะบุตร                   93 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                 110     บาท

          137. นางสาวพนิดา       แก้วอนงค์                  59 หมู่ 11 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                               120     บาท

          138. นางสาวจุฑาภรณ์   โคธิเสน                     99 หมู่ 7 ต.เวียงคุก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                   110     บาท

          139. นายปฐมพงษ์        วรรณประเก                          55 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                                                     110       บาท

          140. นางเพ็ญลักษณ์      บุญเรืองเศษ                77/1 หมู่ 5 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                              120    บาท

          141. นายสายัน           กิ้วราชแยง                 78 หมู่ 4 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                 110     บาท

          142. นายศุภชัย           ชำกรม                     180/2 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                            110     บาท

          143. นางสาวบัณฑิตา     มหิปโภชน์                 251 หมู่ 7 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย                                          120     บาท

          144. นายนภดล           โคตรชมพู                   482 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                               120     บาท

          145. นางสุวรรณา         ชาวชายโขง                229 หมู่ 2 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                       120     บาท

          146. นายสมาน           มงคลนำ                    196/1 หมู่ 5 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                       220     บาท

          147. นางวิไลพร           เกตุพัด                     484 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                               110     บาท

          148. นายดวงจันทร์       ราชวงศ์                    89 หมู่ 3 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                                118     บาท

          149. นางสมศรี            จันดาหาญ                 46 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                             109     บาท

          150. นางสมบัติ           นามเทน                    93 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                             120     บาท

          151. นางคำดอง           โคตรชมพู                   49 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                             110     บาท

          152. ประชาชาวชาวอำเภอท่าบ่อ                                                                                                            972      บาท

                                                                                                                                      รวม             3,019      บาท

 

          วันที่ 26 มิถุนายน 2558

          153. นางสาววิจิตรา      สันสุรัตน์                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          154. นางลัดดา            จันตะเฆ้                    กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          155. นางมาลาตรี         อันเพ็ชรดี                  กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          156. นายขวัญชัย         โสชมพู                     กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          157. นายสุริยา            อัคฮาด                     กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          158. นายศูภชัย           ผลบุญ                      กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          159. นางสาวอัจฉรา      พิมานกุล                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          160. นายโกวิทย์          แสงสุกวาง                 กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          161. นางสาวแสงดาว     ดงบัง                       กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          162. นายอเนก            จอมทิพย์                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 120     บาท

          163. นายสุรศักดิ์          ทุ่งสาร                     กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          164. นางสาวจรรยา      ทานานศิลป์                กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          165. นายรังสรรค์         อันเพ็ชรดี                  กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 120     บาท

          166. นางสาวศลิษา       ศักดิ์สิมาร                  กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 100     บาท

          167. นางวารีย์            จอมทิพย์                   227 หมู่ 9 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                    110     บาท

          168. นางอั๊ว               จอมทิพย์                   406 หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                          109     บาท

          169. นายอุรัย             โนนทิง                     131 หมู่ 2 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                           120     บาท

          170. เด็กชายสงกรานต์   เดชประเสริฐ               122 หมู่ 3 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                           150     บาท

          171. นายภานุ             เทพรัตน์                    กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                               109     บาท

          172. นางสาวนุจรี         คำสุก                       กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                               127     บาท

          173. นายเข็มชาติ         นุเคราะห์กิจ                กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                120     บาท

          174. นายสมจิต           สองสอน                    หมู่ 3 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                        140     บาท

          175. นางยุพิน             จันทราช                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                109     บาท

          176. นางรสรัก            จันทะไชย                  กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          177. นายวัฒนา           ทองแพง                    กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          178. นางสาวขวัญนภา   นวลคำ                     กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          179. นายวรพงษ์          แทนคำ                     กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          180. นางบุญมี            จอมทิพย์                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          181. นายคิมหันต์         โคตรสีดำ                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 109     บาท

          182. นายอนุชิต           ช่วยเมือง                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 120     บาท

          183. นางสาวปัจตมา      ศรีสุมาน                   กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                109     บาท

          184. นางสาวเมศยาภรณ์ สังวรรณ์                    กศน.อำเภอรัตนวาปี                                                                 110     บาท

          185. นางจารุวรรณ       โทสาลี                     136 หมู่ 5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                    119     บาท

          186. เด็กชายกิตตินันท์    โทสาลี                     136 หมู่ 5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                    111     บาท

          187. เด็กหญิงฉันทิดา     โทสาลี                     136 หมู่ 5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                    111     บาท

          188. นายเกษม            โทสาลี                     136 หมู่ 5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                    111     บาท

          189. ร้อยตำรวจโททวี    ชอบงาม                    ตชด.24111 อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย                                               100     บาท

          190. ร.ต.คำผา            ขาวงษ์เงิน                  สำนักงานเก่า อบต.โพนแพง                                                        100     บาท

          191. ประชาชนชาวอำเภอรัตนวาปี                                                                                                        3,637    บาท

                                                                                                                                      รวม             6,666    บาท

          192. นายพัฒนา          ปู่วัง                        1221/1 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย                                     300     บาท

          193. นายตรีเพชร         ศรีสารคาม                 กศน.จังหวัดหนองคาย                                                               120     บาท

          194. นางสาวกณิษฐา     ไชยอนงค์ศักดิ์              305 หมู่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                          111     บาท

          195. นายสมศักดิ์          หล้าก่ำ                     239 หมู่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                          125     บาท

          196. นางสุทธิดา          มงคลนำ                    196/1 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย                                              110     บาท

                                                                                                                             รวม               766     บาท  

 

          วันที่ 30 มิถุนายน 2558

          197. นางสาวสุพรรณี     อรัญเสน                    133 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                          110     บาท

          198. นางพรสวรรค์       วงรินยอง                   116 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                           256     บาท

          199. นางชุติมา            สุริยะปัก                    114 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                          151     บาท

          200. นางสมบูรณ์         สมบูรณ์                     31 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            135     บาท

          201. นางสมศรี            ทองอาจ                    30 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            128     บาท

          202. นางบัวลา            หอมศิล                     14 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            129     บาท

          203. นางพัก               ไชยคำ                      70 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            110     บาท

          204. นางมะลิวัน          เคนวงค์                    132 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                           120     บาท

          205. นางลำดวน          ภูทองเงิน                   60 หมู่ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                               130     บาท

          206. นางพิกุล             ไชยเชียงพิณ               51 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                             131     บาท

          207. นายชัยยง            รัตน์ลงเมือง                2 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                              129     บาท

          208. นางเสาวลักษณ์      วงษ์อนันต์                  86 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            288.25 บาท

          209. นางทองวัน          พลศักดิ์                     16 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            118     บาท

          210. นางบัวไล            ปานแก้ว                   123 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                           109     บาท

          211. นางทองใบ           บุญเพ็ง                     68 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            109.25 บาท

          212. นางตา               กิจสุข                      57 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                             109     บาท

          213. นางวรรณี            เสียงเลิศ                    77 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            189     บาท

          214. นางนาง              สร้อยพร้าว                 25 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            132     บาท

          215. นางบล               ศรีทับทิม                   55 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                            109     บาท

          216. นางบัวเงิน           พลศักดิ์                    15 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                             110     บาท

          217. นางวรรณ            สกุลทอง                   56 หมู่ 7 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                             131     บาท

          218. นายวิไลศักดิ์         นามลุน                     กศน.อำเภอสังคม                                                                    100     บาท

          219. นางสาวจิราวัฒน์    บุดดี                        188 หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย                                           110     บาท

                                                                                                                                    รวม            3,163.50     บาท

1 กรกฎาคม 2558

          220. นางสาวเครือวัลย์    จันทะคูณ                  24/1 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                            109     บาท

          221. นายมหาชัย          ชื่นอก                      288 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด จ.อุดรธานี                                               111     บาท

          222. นายภรัณยู           ปู่วัง                        1221/1 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย                                     120     บาท

          223. นางเสมอแข         เสตฐา                      182/7 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย                                             309     บาท

          224. นางสาวทิพานันท์   คล้ายกระโทก              25 หมู่ 2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                           109     บาท

          225. นางวรัญญา         กุตัน                        31 หมู่ 3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                          161     บาท

          226. นางสาวบุษกร       สุวรรณศรี                  209 หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี                                     209     บาท

          227. นายตรีเพชร         ศรีสารคาม                 37 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                          109     บาท

          228. นางสาวเพลินพิม    สมศรีกูล                   367 หมู่ 16 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย                                 109     บาท

          229. นางสาวอรชร        แฝงสวรรค์                 21 หมู่ 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย                                             109     บาท

          230. นางสายพิณ         ไกยราช                    132 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย                                          109     บาท

          231. นายบัวลม           เจียระวาปี                 147 หมู่ 12 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย                                 147     บาท

          232. นายประไพร         บัวเปื่อย                    49 หมู่ 4 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย                                      109     บาท

          234. นายวสันต์           คำไสย์                      255 หมู่ 1 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย                                          109     บาท

          235. นายจักรพงษ์        จุลสราญพงษ์              57 หมู่ 3 ต.มีชัย .อ.เมือง จ.หนองคาย                                             109     บาท

          236. นางสาวจิรวรรณ    ชัยจักร                     47/1 หมู่ 2 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย                               290     บาท

                                                                                                                                      รวม             2,247     บาท



เข้าชม : 1477
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
(สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย)

37 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4241-2000  0-4242-0355 โทรสาร  0-4241-2694
 e-mail nongkhai@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา