เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : ที่มาเรื่อง บรรณารักษ์อัตราจ้าง,พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ

อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556

คะแนน vote : 2133  

  เรื่อง "พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ" นี้ นโยบาย กศน. ไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางนัก แต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งกัน 
         ขอพูดถึงเรื่องชื่อตำแหน่งก่อน   มีคนตั้งชื่อเรียกแตกต่างกันจนสับสน ที่จริง "บรรณารักษ์อัตราจ้าง" หรือ "จ้างเหมางานห้องสมุดประชาชนอำเภอและจังหวัด ด้วยวิธีพัสดุ" หรือ "บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ" หรือ "เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจ้างเหมาบริการ" หรือ ฯลฯ ก็คืออย่างเดียวกันครับ   บางครั้งแม้แต่หนังสือราชการของ กจ. ยังเรียกว่า "บรรณารักษ์" เฉย ๆ ยิ่งทำให้เข้าใจผิดว่าหมายถึงข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์

         เมื่อเดือน ก.ค.53 กระทรวงการคลังส่งหนังสือเวียนด่วนมาก ถึงส่วนราชการต่าง ๆ สรุปได้ว่า
        "ปัจจุบัน ส่วนราชการหลายแห่งได้ดำเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ( กศน. จ้างบรรณารักษ์เหมาจ่ายด้วยวิธีจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ) เพื่อปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้างแรงงาน ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้รับจ้างคิดว่าเป็นบุคลากรของรัฐ และเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมือนบุคลากรของรัฐ 
          ดังนั้นเพื่อลดปัญหาข้อโต้แย้ง จึงให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด ดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ ไม่ใช่ระเบียบลูกจ้าง 
          - จ้างดำเนินงานเฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจำเป็นเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการ ไม่จำเป็นต้องจ้างเต็มปีงบประมาณ และมิให้ทำสัญญาจ้างในลักษณะต่อเนื่อง 
          - อัตราค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่ให้เป็นอัตราค่าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับงานนั้น โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย 
          - ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ จากทางราชการ แต่เป็นเพียง "ผู้รับจ้างทำของ" ผู้ว่าจ้างไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ผู้รับจ้างสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "
         ( สำนักงาน กศน. ส่งหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้มาให้ทุกจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.117/2782 ลงวันที่ 9 ส.ค.53   และ สนง.กศน.จ.อย. ก็ส่งหนังสือนี้ต่อให้ทุกอำเภอ  แต่เนื่องจากหนังสือมันยาว หลายอำเภอจึงอ่านไม่เข้าใจ )
         และ ถึงแม้ว่า กระทรวงการคลังจะบอกว่า 
อัตรา ค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่สำนักงาน กศน. ก็จัดสรรเงินค่าจ้างให้ตามวุฒิปริญญาตรี และยังมีนโยบายให้จ้างสาขาบรรณรักศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์อีกด้วย ( ก็ไม่ผิด เพราะกระทรวงการคลังแค่ใช้คำว่า "ไม่จำเป็น" )

         การที่หลายอำเภอ "ประกาศสอบคัดเลือก" พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการนั้น จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้อง แต่เป็นเพราะทำตามกันมานาน และไม่เข้าใจหนังสือกระทรวงการคลังฉบับที่ผมบอก ( แต่ถ้าการสอบคัดเลือกนั้น เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อหาคนที่เหมาะสม นอกเหนือจากการดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ ก็คงไม่เป็นไร   ปกติแค่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุในลักษณะเดียวกับการจ้างพนักงานรักษาความ ปลอดภัยก็พอ   ปีหน้าถ้าเงินเดือนขึ้นเป็น 8,700 บาท และถ้าทำสัญญจ้างเป็นปี วงเงินเกิน 100,000 บาท จะให้ถูก ต้องจ้างโดยวิธีสอบราคา การค้ำประกันสัญญาต้องใช้เงินไม่ใช่คนค้ำ )

         อย่างไรก็ตาม นโยบาย กศน.เรา ให้สิทธิ์พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการนี้ สมัครสอบเป็นพนักงานราชการได้นะ  ตอนนี้กำลังจะรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในหลายจังหวัด เขาก็มีสิทธิ์สมัครสอบ ( แต่ในกรณีที่ ครม.ให้ปรับสถานภาพครู ศรช. เป็นพนักงานราชการนั้น ต้องเป็นครู ศรช.จึงจะมีสิทธิ์ )  รวมทั้งมีสิทธิ์สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เข้าชม : 3290


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      ที่มาเรื่อง บรรณารักษ์อัตราจ้าง,พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ 2 / ก.ค. / 2556
      ความเป็นมาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน. 2 / ก.ค. / 2556
      ความพิการ 9 ประเภท - กระทรวงศึกษาธิการ 2 / ก.ค. / 2556
      ปัจจุบันครู ศรช. กับ ครู กศน.ตำบล ไม่เหมือนกัน 2 / ก.ค. / 2556
      การพัฒนา Koratsite 31 / ต.ค. / 2553