[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
"ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"

สืบเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์ “2555” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายเน้นในเรื่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา 5 ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพด้านภูมิอากาศ ศักยภาพด้านภูมิประเทศ ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และพัฒนา 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง ให้สอดคล้องมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องการให้เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยให้องค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ (จังหวัด) ทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน เน้นให้การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนางาน และสร้างอาชีพ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวกำ หนดความเป็นเลิศทางด้านกลุ่มอาชีพหลัก

ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำ นักงาน กศน.ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน และใช้สถานศึกษา กศน. เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ จัดทำ เวทีประชาคมในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดกรอบอาชีพของจังหวัดและจัดทำ เวทีประชาคมในระดับอำเภอ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพหลัก 5 ด้าน นำ ข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของทุกตำบลและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพิจารณาร่วมกับกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นกรอบหลักสูตรอาชีพของอำเภอ

การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใหม่ 5 กลุ่ม คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง โดยการพัฒนาเนื้อหาสาระที่มีองค์ความรู้ครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างของหลักสูตร 4 ตอน คือ ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการและการจัดทำ โครงการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านอาชีพ รวมทั้งการเรียนหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร วิทยากรที่จัดการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในอาชีพ หรือเป็นผู้ที่ประกอบการในอาชีพนั้นๆ

 

หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ


รายละเอียด หลักสูตร ชุดที่ 1
รายละเอียด หลักสูตร ชุดที่ 2- หลักสูตร OTOP Mini MBA มี 4 รายวิชา

   - การบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP   จำนวน 60 ชั่วโมง
   - ธุรกิจ
OTOP ส่งออก                           จำนวน 60 ชั่วโมง
   - การตลาดและช่องทางการจำหน่าย     จำนวน 60 ชั่วโมง
   - ภาษาอังกฤษธุรกิจ                              จำนวน 60 ชั่วโมง

              รายละเอียด หลักสูตร OTOP Mini MBA 

- หลักสูตรกลุ่มอาชีพใหม่ 6 กลุ่ม ได้แก่

             - กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 20 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ

      - หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

      - หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม

      - หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
                  - หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก

      - หลักสูตรการเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช

      - หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ

      - หลักสูตรการผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย

      - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก

      - หลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

      - หลักสูตรการปลูกยางพารา

      - หลักสูตรการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม

      - หลักสูตรการปลูกกล้วยไม้ตัดดอก

      - หลักสูตรการขยายพันธุ์บอนสี

      - หลักสูตรการปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า

      - หลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวาน

      - หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

      - หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ

 

             - กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์

      - หลักสูตรการทำอิฐบล็อกประสาน

      - หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

      - หลักสูตรการประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม

      - หลักสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร

                - หลักสูตรลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา

      - หลักสูตรไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้

      - หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข

      - หลักสูตรการทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์

      - หลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา

      - หลักสูตรผ้าด้นมือ

      - หลักสูตรนานาไส้กรอก

      - หลักสูตรการตีมีด

      - หลักสูตรการทำเหล็กดัด

      - หลักสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

 

             - กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ จำนวน 16 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรธุรกิจกาแฟโบราณ

      - หลักสูตรเชือกป่านมหัศจรรย์

      - หลักสูตรธุรกิจขนมไทย

      - หลักสูตรการขายซูชิ

      - หลักสูตรธุรกิจอาหารไทยเพื่อการค้า

      - หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ

      - หลักสูตรการทำรั้วลวดหนาม

      - หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน

      - หลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี

      - หลักสูตรโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ

      - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

      - หลักสูตรการบริการซัก อบ รีด

      - หลักสูตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ

      - หลักสูตรธุรกิจการจัดดอกไม้สด

      - หลักสูตรธุรกิจเสริมสวย

      - หลักสูตรการบริการรับจัดงานมืออาชีพ

 

             - กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 18 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง

      - หลักสูตรภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์

      - หลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้

      - หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยและกระดาษกล้วย

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพสีนำ ประเภทภาพทิวทัศน์

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพสีนำ ประเภทภาพบุคคล

      - หลักสูตรช่าง