[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
"ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"

สืบเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์ “2555” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายเน้นในเรื่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมีงานทำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา 5 ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพด้านภูมิอากาศ ศักยภาพด้านภูมิประเทศ ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และพัฒนา 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง ให้สอดคล้องมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก ประกอบด้วย ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องการให้เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยให้องค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ (จังหวัด) ทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน เน้นให้การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนางาน และสร้างอาชีพ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวกำ หนดความเป็นเลิศทางด้านกลุ่มอาชีพหลัก

ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำ นักงาน กศน.ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน และใช้สถานศึกษา กศน. เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ จัดทำ เวทีประชาคมในระดับจังหวัด เพื่อกำหนดกรอบอาชีพของจังหวัดและจัดทำ เวทีประชาคมในระดับอำเภอ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพหลัก 5 ด้าน นำ ข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของทุกตำบลและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพิจารณาร่วมกับกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นกรอบหลักสูตรอาชีพของอำเภอ

การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใหม่ 5 กลุ่ม คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง โดยการพัฒนาเนื้อหาสาระที่มีองค์ความรู้ครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างของหลักสูตร 4 ตอน คือ ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการและการจัดทำ โครงการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านอาชีพ รวมทั้งการเรียนหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร วิทยากรที่จัดการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในอาชีพ หรือเป็นผู้ที่ประกอบการในอาชีพนั้นๆ

 

หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ


รายละเอียด หลักสูตร ชุดที่ 1
รายละเอียด หลักสูตร ชุดที่ 2- หลักสูตร OTOP Mini MBA มี 4 รายวิชา

   - การบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP   จำนวน 60 ชั่วโมง
   - ธุรกิจ
OTOP ส่งออก                           จำนวน 60 ชั่วโมง
   - การตลาดและช่องทางการจำหน่าย     จำนวน 60 ชั่วโมง
   - ภาษาอังกฤษธุรกิจ                              จำนวน 60 ชั่วโมง

              รายละเอียด หลักสูตร OTOP Mini MBA 

- หลักสูตรกลุ่มอาชีพใหม่ 6 กลุ่ม ได้แก่

             - กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 20 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ

      - หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

      - หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม

      - หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
                  - หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก

      - หลักสูตรการเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช

      - หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ

      - หลักสูตรการผลิตน้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย

      - หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก

      - หลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

      - หลักสูตรการปลูกยางพารา

      - หลักสูตรการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม

      - หลักสูตรการปลูกกล้วยไม้ตัดดอก

      - หลักสูตรการขยายพันธุ์บอนสี

      - หลักสูตรการปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า

      - หลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวาน

      - หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

      - หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ

 

             - กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์

      - หลักสูตรการทำอิฐบล็อกประสาน

      - หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

      - หลักสูตรการประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม

      - หลักสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร

                - หลักสูตรลวดพันถ้วยรับน้ำยางพารา

      - หลักสูตรไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้

      - หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข

      - หลักสูตรการทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์

      - หลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา

      - หลักสูตรผ้าด้นมือ

      - หลักสูตรนานาไส้กรอก

      - หลักสูตรการตีมีด

      - หลักสูตรการทำเหล็กดัด

      - หลักสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

 

             - กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ จำนวน 16 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรธุรกิจกาแฟโบราณ

      - หลักสูตรเชือกป่านมหัศจรรย์

      - หลักสูตรธุรกิจขนมไทย

      - หลักสูตรการขายซูชิ

      - หลักสูตรธุรกิจอาหารไทยเพื่อการค้า

      - หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ

      - หลักสูตรการทำรั้วลวดหนาม

      - หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน

      - หลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี

      - หลักสูตรโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ

      - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

      - หลักสูตรการบริการซัก อบ รีด

      - หลักสูตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ

      - หลักสูตรธุรกิจการจัดดอกไม้สด

      - หลักสูตรธุรกิจเสริมสวย

      - หลักสูตรการบริการรับจัดงานมืออาชีพ

 

             - กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 18 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง

      - หลักสูตรภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์

      - หลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้

      - หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยและกระดาษกล้วย

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพสีนำ ประเภทภาพทิวทัศน์

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพสีนำ ประเภทภาพบุคคล

      - หลักสูตรช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพหุ่นนิ่ง

      - หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

      - หลักสูตร การสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ

      - หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

      - หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวนหย่อม

      - หลักสูตรงานใบตอง

      - หลักสูตรการประกอบอาชีพการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า

      - หลักสูตรการทอผ้าไหมสุรินทร์

      - หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด

      - หลักสูตรบ้านดิน วิธีง่าย ๆ ของคนอยากมีบ้าน

      - หลักสูตรการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) เพื่อธุรกิจ

 

             - กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง จำนวน 20 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

      - หลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์

      - หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

      - หลักสูตรธุรกิจเถ้าแก่โฮมสเตย์

      - หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

      - หลักสูตรธุรกิจสปา

      - หลักสูตรการทำมุ้งลวด

      - หลักสูตรอาชีพช่างไม้ 1

      - หลักสูตรช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์

      - หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง

      - หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น

      - หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด

      - หลักสูตร การซ่อมกระเป๋า –รองเท้า

      - หลักสูตรขายข้าวราดแกงเงินล้าน

      - หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

      - หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

      - หลักสูตรเทคนิคการถ่ายรูปและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์

      - หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

      - หลักสูตรธุรกิจการทำผ้าบาติก

      - หลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ

 

- กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

      - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า

      - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน

      - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

      - หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า

      - หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพ พนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน

      - หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

          มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร  OTOP Mini MBA  เน้นเนื้อหาในเรื่อง  การบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP  การตลาดและช่องทางการจำหน่าย  และภาษาอังกฤษธุรกิจ   ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด  1 แห่ง  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอ 18 แห่ง  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก  พัฒนา  สาธิต  สร้างอาชีพของผู้เรียน ชุมชน  รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ  แสดง  จำหน่าย  และกระจายสินค้าและบริการของชุมชน  เปิดสอน  5  หลักสูตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  คือ  หลักสูตรเกษตรกรรม   หลักสูตรอุตสาหกรรม  หลักสูตรพาณิชยกรรม  หลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และหลักสูตรการจัดการและบริการ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรม  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด กศน. 

หลักสูตรที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ดำเนินการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2557

          - กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

             - Mini MBA เพื่อการบริหารจัดการ

             - การนวดเพื่อสุขภาพ

             - การแปรรูปกระเป๋าจากไม้ไผ่

             - ธุรกิจขนมไทย

             - กล้วยแปรรูป

             - การเพาะเห็ดนางรม

             - การจักสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่

             - เสริมสวยเบื้องต้น

             - ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์

             - การนวดแผนไทย

             - อาหาร-ขนม

             - การนวดฝ่าเท้า

             - การเลี้ยงจิ้งหรีด

             - การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

             - การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ยาง

             - การปลูกผักปลอดสารพิษ

             - ธุรกิจกาแฟสด

             - การทำเบเกอรี่

 

          - กศน.อำเภอท่าบ่อ

             - การเลี้ยงจิ้งหรีด

             - การทอเสื่อกก

             - การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

             - การเลี้ยงไก่ไข่

             - ศิลปะประดิษฐ์ (ทำพานพุ่มพลาสติก)

             - การทำบันไดจากไม้ไผ่

             - การเพาะพันธุ์ปลาในบ่อซีเมนต์

             - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

             - การทอผ้าหมี่ขิด

             - ไข่เค็มไอโอดีน

             - แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

             - หมอยาสมุนไพรใช้ในครัวเรือน

             - จักสานไม้ไผ่

             - ทอผ้าพื้นเมือง

             - ปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่

              

          - กศน.อำเภอโพนพิสัย

             - การเลี้ยงจิ้งหรีด

             - การเพาะเห็ดนางฟ้า

             - การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก

             - การนวดฝ่าเท้า

             - การซ่อมคอมพิวเตอร์

             - การทำอาหาร-ขนม

             - การเลี้ยงไก่ไข่

             - การปลูกผักสวนครัว

             - พัฒนาอาชีพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

 

          - กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่

             - การเพาะเห็ดนางฟ้า

             - การเลี้ยงหมูหลุม

             - ซ่อมคอมพิวเตอร์

             - ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

             - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

             - การปลูกผักผลอดสารพิษ

             - การซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   

 

- กศน.อำเภอสังคม

             - ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

             - การเลี้ยงหมูหลุม

             - เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการมีงานทำ

             - ทอผ้าพื้นเมือง

             - ผลิตภัณฑ์จากรากไม้ประดิษฐ์

             - ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

             - การทำผ้าห่มจากเศษผ้าเพื่อการมีงานทำ

             - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

          - กศน.อำเภอสระใคร

             - ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

             - ช่างซ่อมเครื่องยนต์

             - การเพาะเห็ดฟาง

             - การเลี้ยงไก่ไข่

             - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

             - การปลูกผักปลอดสารพิษ

             - เพาะเห็ดบด

             - เพาะเห็ดหูหนู

 

          - กศน.อำเภอเฝ้าไร่

             - การเลี้ยงจิ้งหรีด

             - การผลิตกล้วย

             - การทอเสื่อกกประยุกต์

             - วิชาช่างเชื่อม

             - การแปรรูปกระเทียม

             - การสานเส้นพลาสติก

             - ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้

             - ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า

             - ช่างปูกระเบื้อง

             - การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน

             - การเลี้ยงไก่พันธุ์

             - ปลูกผักปลอดสารพิษ

 

          - กศน.อำเภอรัตนวาปี

             - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

             - การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

             - ช่างปูกระเบื้อง

             - ธุรกิจขนมไทย

             - การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์

             - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

             - หลักสูตรอาหารไทยเพื่อการค้า

             - หลักสูตรธุรกิจขนมไทย

             - การทำข้าวโป่งพื้นบ้าน

             - หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ

             - ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพื่อการประกอบอาชีพ

 

          - กศน.อำเภอโพธิ์ตาก

             - การทำปุ๋ยอินทรีย์

             - การซ่อมคอมพิวเตอร์

             - การทำขนมจากแป้งข้าวจ้าวในท้องถิ่น

             - การปลูกข้าวอินทรีย์

             - การแปรรูปอาหารและสมุนไพรไทย

             - การทำปุ๋ยและอาหารสัตว์


รายงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557เข้าชม : 21960